Загальна характеристика уваги у психології

Поняття про увагу та її фізіологічні основи. Види уваги. Увага в навчанні. Характерні особливості уваги. Розвиток уваги у дітей

1. Поняття про увагу та її фізіологічні основи

У кожен момент життя на людину діє безліч об’єктів. Проте не всі вони однаково відображаються людиною. Одні предмети і явища, які безпосередньо пов’язані з нею, усвідомлюються ясно і чітко, другі — відступають на задній план, а треті у даний момент взагалі не існують. Отже, усвідомлення середовища має вибірковий характер. Це явище не випадкове, а закономірне, тому що людина усвідомлює ті об’єкти, до яких вона уважна. Відображу вальна діяльність мозку людини організована таким чином, що вона буває спрямована на певні об’єкти, на них зосереджується, в наслідок чого підвищується її ефективність.

Увага — форма психічної діяльності людини, що виявляється в спрямованості і зосередженості її свідомості на певних об’єктах, які мають постійне або ситуативне значення. Увага не вважається психічним процесом. Це психічний стан особистості, що виявляється в зосередженості на будь-чому. Цей стан характеризує умови протікання будь-якого пізнавального процесу.

Оцінюючи роль уваги в психічній діяльності, слід згадати слова К. Д. Ушинського про те, що увага є тими дверима, через які проходить все, що входить у душу людини із зовнішнього світу.

Для виникнення уваги необхідно виділити об’єкт, зосередитись на ньому і відволіктися від сторонніх подразників. Увага не може бути безпредметною. Предметом уваги може виступити зовнішній світ, на який спрямовано акт пізнання, сама психічна діяльність: думки, переживання, аналіз дій, вчинки.

Фізіологічний механізм уваги є складним.

Важливий вклад в розкриття фізіологічних механізмів уваги вніс А. А. Ухтомський. Відповідно до його уявлення, збудження розподіляється в корі великих півкуль нерівномірно і може створювати в ній осередки оптимального збудження, котрі набувають домінуючого характеру. Мозковий центр, котрий набагато легше відкликається на подразники («домінанта» по А. А. Ухтомському) характеризується стійкістю збудження в ньому («інертність домінанти») і здатністю «підтягувати» до себе ті нервові імпульси, котрі викликають незначні осередки збудження («субдомінанти») і підкріплюватись за їх рахунок («підкріплені домінанти»).

3 стр., 1393 слов

Увага в психології

... збудження, що виникає під впливом, називають домінантною. Відомий російський фізіолог І.П. Павлов так говорив про фізіологічні механізми домінанти: якби черепна коробка людини була скляною,а нервові імпульси світилися на ... в другому куточку кори головного мозку з'являється електричний вогник, який може світитися все яскравіше, коли увага зростає, або переміщатися в інший бік, коли людина переключає ...

Точка зору І. П. Павлова і А. А. Ухтомського отримала в наш час ряд підтверджень в експериментах з реєстрацією біотопів мозку тварин і людей. Сучасні нейрофізіологічні дослідження підтвердили провідну роль коркових механізмів в регуляції уваги. Встановлено, що увага можлива лише на основі загальної бадьорості кори головного мозку, підвищеної активності її діяльності. Декотрі вчені підкреслюють особливо важливу роль лобних долей мозку у відборі інформації. На даному етапі в мозку знайдені особливі нейрони, які отримали назву » нейронів уваги».

Важлива роль в регуляції уваги належить скупченню нервових клітин, розміщених в стовбурній частині мозку, які отримали назву ретикулярна формація. Передбачають, що ретикулярна формація являє собою комплекс кількох систем, одна з котрих забезпечує активацію орієнтувального рефлексу, інші — захисного, а треті — харчового. В даний час довільна увага розуміється як діяльність, котра спрямована на контроль своєї поведінки, на підтримку стійкості вибіркової активності.

2. Види уваги. Увага в навчанні

Мимовільна увага — це така увага, яка складається в ході взаємовідношень людини із середовищем поза її свідомим наміром. Часто мимовільну увагу називають пасивною увагою. Фізіологічним проявом цього виду уваги служить орієнтувальний рефлекс. Первісно вона виникає як безумовно-рефлекторне явище, що викликане впливом тих чи інших зовнішніх подразників. Та з часом мимовільна увага стає умовно-рефлекторним явищем, що викликається подразниками, які набули для людини значення певних сигналів. Перерахуємо причини які обумовлюють виникнення і підтримку мимовільної уваги.

Перша група

 • Ступінь інтенсивності подразника.
 • Контраст між подразниками.
 • Новизна або незвичність подразника.
 • Просторові зміни або ж рух подразника стосовно органів чуття.

Друга група причин, Третя група причин, Четверта група причин

Мимовільна увага

Довільною

Довільна увага історично виникла в процесі спілкування людини з іншими людьми. У дитини вона виникає в процесі спілкування з дорослим. Необхідною її умовою є оволодіння мовою, з допомогою якої усвідомлюється мета, виникає свідомий намір особистості бути уважним у певному напрямку, здійснюється контроль за діяльністю. Довільна увага є необхідною умовою пізнання людиною світу. Довільна увага необхідна для виконання людиною будь-якого складного завдання.

Між мимовільною і довільною увагою існують взаємозв’язки і взаємо переходи. Не тільки довільна увага виникає з мимовільної, а й довільна стає мимовільною. Таке відбувається у зв’язку із змінами в мотивації діяльності.

Якщо у процесі виконання завдання людина здобуває результати, які її зацікавлюють, то виникає безпосередній інтерес до змісту завдання, під впливом якого змінюється увага учня. Таку увагу називають вторинною мимовільною, або після довільною увагою. Отже, після-довільною називають увагу, яка виникає з довільної уваги при появі інтересу до виконуваної діяльності. Після довільна увага відрізняється від мимовільної тим, що вона є свідомо контрольованою.

4 стр., 1694 слов

Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості. Зарубіжна педагогіка

... привчити школярів будь-яку роботу виконувати красиво. Завдання фізичного виховання 1. Виховання здорової зміни, бажання піклуватися про своє здоров’я, постійно займатися фізичною культурою і ... зусиль, вияву моральної стійкості й витривалості. Провідні завдання виховання школярів визначені пріоритетними напрямами реформування виховання, визначеними Державною національною програмою «Освіта» («Україна ...

Перехід довільної уваги у після-довільну полегшує роботу,, До видів уваги також відносять:

 • Чуттєву та інтелектуальну увагу.
 • Зовнішню та внутрішню увагу.
 • Групову та інтелектуальну увагу.
 • Характерні особливості уваги.

Увага характеризується рядом особливостей. Виділимо їх.

Стійкість уваги

Концентрація уваги, Коливання уваги

Дослідження (Урбанчич, М. Ланге) показали, що при сприйманні ледве помітних подразників ці коливання уваги настають дуже часто, а саме: через 2 — 3 сек. і максимум через 12 сек. Причиною такої частоти є різноманітність подразників, що спричиняється до послаблення збудження коркових клітин аналізатора. В умовах більш змістовної розумової чи практичної діяльності ці періоди коливань, тобто посилення і послаблення уваги, стають значно більшими, вимірюючись навіть десятками хвилин (М. Ф. Добринін).

Обсяг уваги

Розподіл уваги

Одночасно виконувати дві роботи можна тоді, коли виконання при наймі однієї з них більш чи менш автоматизоване і коли робота не натрапляє на всілякі серйозні перешкоди. З цих причин неможливо розподіляти увагу між такими діяльностями, які потребують участі одних і тих же аналізаторів. Неможливо, наприклад, одночасно слухати два оповідання, писати два листи, один текст слухати, а другий читати і т. п. Розподіл уваги залежить і від ступеня її зосередженості.

Переключення уваги

Дані досліджень показують, що довільна зміна спрямованості уваги може відбуватися досить швидко, а саме: протягом 0,2 — 0,3 сек., тобто за секунду ми можемо перевести 3 — 4 рази увагу з одного об’єкта на інший. Фізіологічною основою переключення уваги є переміщення, рухливість осередку оптимального збудження.

4. Розвиток уваги у дітей

Мимовільна увага виникає в перші тижні життя дитини Це є безумовно-рефлекторна увага, що викликається подразниками безпосередньо пов’язаними із задоволенням органічних потреб. Годування дитини, світлові, звукові, дотикові та інші подразники починають привертати її увагу і викликати відповідні реакції. Так, дитина починає позитивно реагувати на голос матері, вигляд її обличчя, на вигляд пляшечки з молоком тощо.

Мимовільна увага її стає умовно-рефлекторною.

У дошкільному віці у дітей починає формуватись довільна увага. Необхідні для цього умови складаються в процесі спілкування дитини та дорослого, виконанні дитиною доручень, участі у колективних іграх. Розвиток усвідомлення необхідності виконувати певні завдання, відповідні правила поведінки також сприяє формуванню довільної уваги. Спочатку довільна увага є нестійкою і потребує підтримки з боку дорослого. Проте старші дошкільники вже вміють ставити перед собою завдання і спрямовувати увагу на їх виконання.

Розвиток розумової діяльності сприяє зародженню внутрішньої уваги, яка й виявляє себе у пригадуванні минулих подій, лічбі про себе.

30 стр., 14745 слов

Психологіна готовність дитини до навчання у школі

... повноцінну готовність дитини до навчання. Готовність до шкільного ... дитини (зріст, наявність постійних зубів); стан здоров′я на момент вступу до школи; динаміка захворюваності за попередній рік. Отже, підставою до відстрочення терміну вступу до школи ... дітей, які не досягли станом на ... дитини в класі визначається іншими критеріями, перш за все його успіхами в навчанні для того, щоб в цих умовах ...

Шкільне навчання та позашкільна діяльність сприяють подальшому розвиткові як довільної так і мимовільної уваги. Увага дітей молодшого шкільного віку має свої особливості: легкість зосередження на конкретному матеріалі, що підкріплений наочністю; важкість підтримання уваги при несприятливих зовнішніх умовах роботи; інтерес до роботи сприяє зростанню стійкості уваги.

У школярів середнього і старшого віку зростає стійкість уваги, здатність зосереджуватись на об’єктах мислено і без наочності, виробляється вміння бути уважним у несприятливих умовах, контролювати свою увагу і володіти нею; вдосконалюється вміння розподіляти та переключати увагу. У розвитку уваги школярів спостерігаються й індивідуальні відмінності.

Умови виховання уваги:

 • Наявність достатньо широких та стійких інтересів.
 • Вміння заставити себе довільно зосереджувати увагу у будь-який момент і на будь-якому предметі.
 • Привчити себе працювати у несприятливих умовах.
 • Ніколи не працювати неуважно. Слід пам’ятати, що всяка неуважна робота привчає людину бути неуважною.
 • Краще пізнавати особливості своєї уваги, її сильні та слабкі сторони. Для повного виправлення недоліків своєї уваги потрібна велика робота над собою.

Література

 1. Введение в психологию (под. ред. А. В. Петровского. -М., 1997).

 2. Годфруа Ж. «Что такое психология». -М., 1992;
 3. Загальна психологія: навч. посібник (О. Срипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук, та ін. — К.: «А. П. Н. «, 2001).

 4. М’ясоїд П. А. «Загальна психологія. К., 1998».
 5. Максименко С. Д. «Психологія у соціальній та педагогічній практиці»- К., 1998.
 6. Немов Р. С. «Психология»Кн. 1. -М., 1995.
 7. «Общая психология» (под. ред. А. В. Петровского).

  -М., 1986.

 8. Рубинштейн С. Л. «Основы общей психологии». Т. 1. -М., 1989.
 9. Скрипченко О. В., Лисянська Т. М., Скрипченко Л. О. «Довідник з педагогіки і психології». (навч. посібник для викладачів, аспірантів та студентів).

  -К., 2000.

 10. «Хрестоматия по психологии» под. ред. А. В. Петровского. -М., 1977-С. 53-74. 113-121. 134-152.

14.03.2012