Фізіологічна та психологічна надійність людини з точки зору БЖД ( )

РЕФЕРАТ

на тему:

“Фізіологічна та психологічна

надійність людини

з точки зору БЖД”

Еволюція забезпечила людський організм високими резервами стійкості та

надійності, що зумовлено взаємодією всіх систем, цілісністю,

спроможністю до адаптації і компенсації у всіх ланках і станом відносної

динамічної стабільності. Достатньо навести декілька прикладів.

Насамперед це стосується людського мозку. Одні дослідники вважають, що

він використовується на 2-3%, інші — на 5-6% потенційних можливостей.

Запас міцності «конструкції людини» має коефіцієнт 10, тобто організм

людини може витримувати навантаження в 10 разів більші, ніжу практичній

діяльності. Серце людини є органом кровообігу; воно протягом усього

життя чинить більш 109 скорочень, у той час як найсучасніша система

забезпечує 10і, тобто в 100 разів менше.

З наведених прикладів видно, що резерви організму людини надзвичайно

високі. Це дає можливість виживати людині як біологічному виду в

складних умовах. У результаті своєї бурхливої трудової діяльності людина

на рубежі третього тисячоліття досягла величезних успіхів у перетворенні

навколишнього світу. Проте досягнення людини в області науки, техніки,

виробництва при створенні комфортних умов життя призвели до утворення

нових видів небезпеки та до деградації резервів організму людини.

З позицій безпеки життєдіяльності особливо важливим є те, що органи

чуття сприймають і сигналізують про різноманітні види і рівні небезпеки.

Наприклад: людина бачить на своєму шляху автомобіль, що рухається, і

відходить убік; шум грому, що наближається, змушує людину сховатися, — і

таких прикладів можна навести безліч. Отримана інформація передається в

мозок людини; він її аналізує, синтезує і видає відповідні команди

виконавчим органам. Залежно від характеру одержуваної інформації, її

цінності буде визначатися наступна дія людини. Водночас, для з’ясування

засобів відображення у свідомості людини об’єктів і процесів, що

відбуваються в зовнішньому середовищі, необхідно знати, яким чином

улаштовані органи чуття, і мати уявлення про їх взаємодію.

У сучасній фізіології, враховуючи анатомічну єдність і спільність

8 стр., 3638 слов

Психологічні властивості людини

... властивості та вчинках людей, які входять у колектив. 1. Людина як індивідуальність Індивідуальність зазвичай сприймається як сукупність фізіологічних і психічних особливостей конкретної людини, характеризуючих його своєрідність, його на ...

функцій, розрізняють вісім аналізаторів. Проте в системі взаємодії

людини з об’єктами навколишнього середовища головними або домінуючими

при виявленні небезпеки все ж таки виступають * зоровий, * слуховий та *

шкірний аналізатори. Інші виконують допоміжну, або доповнюючу, функцію.

Водночас необхідно враховувати, також і ту обставину, що в сучасних

умовах є ціла низка небезпечних чинників, що створюють надзвичайно

важливу біологічну дію на людський організм, але для їхнього сприйняття

немає відповідних природних аналізаторів. Це насамперед стосується

іонізуючих випромінювань і електромагнітних полів надвисоких діапазонів

частот (так звані НВЧ-випромінювання).

Людина не спроможна їх відчути

безпосередньо, а починає відчувати лише їх опосередковані'(переважно

дуже небезпечні для здоров’я) наслідки. Для усунення цієї прогалини

розроблені різноманітні технічні засоби, що дозволяють відчувати

іонізуюче випромінювання, «чути» радіохвилі та ультразвук, «бачити»

інфрачервоне випромінювання тощо.

Людина як жива істота має дві найхарактерніші складові: організм і

психіку.

Організм як біофізіологічну систему ми, розглянули раніше.

Психіка — це властивість нервової системи, завдяки якій:

  • здійснюється зв’язок із зовнішнім світом;
  • координується робота всього організму;
  • організмі діє у відповідь на подразнення сигналів (рефлекс).

Нервова система — це сукупність структур в організмі, яка об’єднує

діяльність усіх органів і систем і забезпечує функціонування організму

як єдиного цілого в його постійній взаємодії із зовнішнім середовищем.

Функції нервової системи:

Сприймає зовнішнє і внутрішнє подразнення

Аналізує і перетворює сприйняту інформацію

Координує фінкції організму.

Фактично люди мають дві нервові системи: центральну і вегетативну.

Центральна нервова система керує відносинами людини із зовнішнім світом.

Вона включає: спинний мозок, великі півкулі головного мозку, які

зв’язані з проміжним мозком, середній мозок, задній мозок, довгастий

мозок, мозочок. Вегетативна нервова система керує діяльністю внутрішніх

органів.

* Головний мозок людини — найдосконаліший орган живої природи. Він

містить 20 млрд клітин і 300 млрд міжклітинних, з’єднань. Головний мозок

керує діяльністю всього організму людини, це центр нервової системи

мислення, волі і почуттів. Середня його вага -1360г.

Специфіка і взаємозв ‘язок різних психічних процесів невід ‘ємні від

структурної органі зації головного мозку людини. Серед багатьох ознак

йог,о структури (передній, проміжний, середній, довгастий) суттєву роль

відіграють великі півкулі, особливо їх функ-ціональна асиметрія. На

поверхні великих півкуль знаходиться тонкий шар сірої речовини, яка

переважно складається з нервових клітин. Це кора головного мозку. Кожна

ділянка головного мозку є відповідальною за життєдіяльність якогось

5 стр., 2257 слов

Теорії інтелекту Інтелект і мислення в сучасній психології

... розв'язання професійних задач. Розрізняється також теоретичне і практичне мислення, або теоретичний і практичний інтелект. Ці види мислення виділяються за типом розв'язуваних задач і відповідних струк ... обгрунтування пов'язане з розумінням функції психічного як відображення безперервних змін зовнішнього світу, які неможливо заздалегідь і цілком передбачити. Нарешті, дослідження на межі психології й ...

органу або системи.

У центральній частині черепної коробки розташований маленький мозок,

який є частиною центральної нервової системи. Він контролює рівновагу

тіла і рух м’язів. При отруєнні клітин маленького мозку (наприклад

алкоголем) людині стає важко координувати положення свого тіла.

Встановлено, що функція лівої півкулі — оперування вербально-знаковою

інформацією, читання, рахунок, тоді як функція правої півкулі — це

оперування образами, орієнтування у просторі, розрізняння музичних

тонів, розпізнавання складних предметів, продукування сновидінь.

Для лівопівкульно мислячих (логічний тип) людей характерна

оптимістичність та, самостійність. Вони легко вступають у контакт з

іншими людьми, в роботі вони більше покладаються на розрахунки, ніж на

інтуїцію, інформації з офіційних джерел довіряють більше, ніж власним

враженням. Для цих людей краще працювати там, де є потреба в логічному

мисленні: викладачем, конструктором, організатором виробництва,

програмістом, пілотом, водієм тощо.

У людей з ушкодженням лівої півкулі головного мозку порушується мова,

страждає або відсутня логіка в судженнях.

Правопівкульно мислячих (художній тип) людей характеризує нахил до

певного песимізму: вони більше покладаються на власні почуття, ніж на

логічний аналіз подій, що не завжди приносить, користь справі. Ці люди

не дуже товариські, але вони можуть продуктивно працювати навіть у

несприятливих умовах (шум, розмови, гуркіт тощо), їх чекає успіх у

галузях діяльності: де переважає образне мислення (художник, актор,

архітектор, лікар, вихователь тощо).

При порушенні цілісності правої півкулі різко збіднюється емоційна

сторона життєдіяльності. Якщо порушена лобна частина головного мозку, то

страждає рухальний механізм мови, регуляції форм поведінки, мислення.

Якщо уражена височна частина головного мозку, то порушується сприйняття

слухових, смакових якостей, аналіз і синтез звуків, пам’ять.

Якщо у людей однаково виявляються обидва типи мислення, то відкривається

широкий спектр діяльності: поєднання послідовності у роботі і, водночас,

образне, цілісне, швидке сприйняття подій, ретельне обміркування своїх

вчинків, особливо в екстремальних ситуаціях.

Домінуючим у процесі формування особистості є розвиток лівопів-кульних

компонентів мислення. Правопівкульне, образнотворче мислення поступово

пригнічується при хибах виховання і навчання, і талановиті діти стають

звичайними «стандартними», дорослими.

На мозок людини безперервно діють різноманітні за кількістю і якістю

подразники з внутрішнього і навколишнього середовищ. Виникнення

несподіваної та напруженої ситуації призводить до порушення рівноваги

між організмом і навколишнім середовищем. Наступає неспецифічна реакція

організму у відповідь на цю ситуацію — стрес.

Вегетативна нервова система регулює діяльність внутрішніх органів і

пов’язана з центральною системою.

Наявність мозку, нервових систем, ендокринних залоз дає можливість

11 стр., 5230 слов

Темперамент людини та його вплив на діяльність особистості

... вчення про темперамент. 2. розкрити поняття про темперамент та розглянути типи темпераменту. 3. визначити вплив темпераменту на діяльність особистості. Об'єкт дослідження - особливості темпераменту людини та його ... властивостей індивіда.[18] Сучасні теорії темпераменту ґрунтуються на вченні І. П. Павлова про типологічні властивості нервової системи людини і тварин. Найбільшою заслугою Павлова стало ...

організму реагувати на внутрішні або зовнішні ситуації таким чином, щоб

бути готовим до можливих змін. Поведінка людини дає певне уявлення про

інформацію, яку вона отримала із зовнішнього світу або від свого

організму за допомогою органів чуття. Зв’язок між відчуттям і поведінкою

встановлюється переважно в певних ділянках кори головного мозку і,

залежно від подразника, відбувається адекватна дія організму — рефлекс.

Рефлекси можуть бути двох видів — безумовні і умовні.

*Безумовні рефлекси — це стереотипи поведінки, набуті людиною у

постійних умовах зовнішнього середовища, які формувалися в процесі всієї

попередньої історії розвитку і передаються у спадковість.

* Умовні рефлекси — це поведінка, яку набувають у результаті навчання

або у разі дій, які часто повторюються, особливо якщо послідовність їх

виконання довго залишається незмінною. Це дозволяє виконувати ці дії в

напівавтоматичному режимі. Такі дії називають динамічним стереотипом.

Однією з фундаментальних властивостей центральної нервової системи є її

здатність створювати осередки гальмування і осередки активності

(домінанти).

Здатність до довготривалої активної праці і протидії втомі

залежить від індивідуальної витривалості нервової системи по відношенню

до збуджувального та гальмівного процесів, тобто від її сили. Від сиди

нервової системи залежить також * здатність до екстреної мобілізації в

аварійній ситуації; * здатність успішно діяти, не зважаючи на

відволікаючі фактори. Від рухомості і лабільності нервової системи, від

урівноваженості нервових процесів залежить така важлива якість безпеки,

як * здатність до переключення уваги і до швидкого реагування на

небезпечні сигнали.

Психіка людини тісно пов’язана з безпекою її життєдіяльності. Небезпеки,

які впливають на людину, не можна розцінювати ані як подію, яка

породжена тільки зовнішньою стимулюючою ситуацією, ані як результат

рефлекторної реакції організму людини на Неї. Вплив цих небезпек

зумовлюється психофізіологічними властивостями людини.

Дослідами встановлено, що у 70% нещасних випадків, що трапляються у

сфері виробництва, винуватцями є самі люди.

Звідси постає принципово важливе питання: чому люди, яким від народження

притаманний інстинкт самозахисту, самозбереження, так

часто стають винуватцями своїх ушкоджень? Якщо людина психічно

нормальна, то вона без причини ніколи не стане прагнути ушкоджень.

Причини, як показує досвід, залежать від безлічі різноманітних факторів

і їх комбінацій.

Причинами можуть бути внутрішні фактори індивідуальні психологічні або

фізіологічні властивості, порушення емоційного стану, недостатність

знань і досвіду) або фактори зовнішнього середовища. Отже, ті чи інші

психологічні властивості людини (внутрішні фактори) впливають на її дії,

вчинки, поведінку в процесі життєдіяльності.

Всім живим істотам притаманна перша сигнальна система — реакція на

подразнення органів чуття (дотик, нюх, смак, зір, слух).

Та тільки

12 стр., 5593 слов

Психологічні особливості людини

... нервової системи, від урівноваженості нервових процесів залежить така важлива якість безпеки, як здатність до переключення уваги і до швидкого реагування на небезпечні сигнали. 3.Розвиток психіки і поведінка людини ... інші психологічні властивості людини (внутрішні фактори) впливають на її дії, вчинки, поведінку в процесі життєдіяльності. 2.Значення нервової системи в життєдіяльності людини Нервова ...

людина має другу сигнальну систему, таку як реакцію на слова,

словосполучення, які вона чує, бачить або промовляє. Саме ці рівні

розвитку нервової системи і визначають типи поведінки людини. Людині

притаманні такі види поведінки: інстинкт, навички, свідома поведінка.

* Інстинктивна поведінка — це дії, вчинки, які успадковуються видом

«Homo sapiens». На цьому рівні концентрується вся інформація,

нагромаджена у ході еволюції людства. До відомих дій та вчинків

інстинктивної поведінки людини належать ті, які пов’язані з

самозбереженням, продовженням роду тощо.

* Поведінка за навичками — це дії, які склалися і застосовуються у

навчанні до автоматизму або шляхом спроб і помилок, або шляхом

тренувань. Як наслідок людина виробляє навички, у неї формуються звички

і під контролем свідомості (тренування), і без нього (спроби і помилки).

* Свідома поведінка — найвищий рівень психічного відображення дійсності

та взаємодії людини з навколишнім світом,- що характеризує її духовну

активність у конкретних історичних умовах. Розрізняють свідомість

конкретної людини і її самосвідомість. Результат першої — це знання

конкретної людини про світ, а другої — знання людини про саму себе, свої

реальні та потенційні можливості. Індивідуальна свідомість спрямовується

як на зовнішній, так і на внутрішній світ. Такі показники

самосвідомості, як самопізнання, самоконтроль і самовдосконалення, є

вершиною розвитку особистості. Інстинкти і навички можуть певним чином

впливати і на свідому поведінку, але остання, безперечно, може керувати

і навичками, і гальмувати інстинкти. Отже, поведінка, дії, вчинки людини

є похідними від її психіки.

Література:

Безпека життєдіяльності. Підручник. – К., 2000.

Основи безпеки життєдіяльності людини. – К., 2001.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter