Психологічні засоби впливу в процесі спілкування

Реферат

Запровадження

Традиційно до соціально-психологічним способам впливу відносили навіювання, зараження, наслідування, переконання. Насправді до числа теж належать чутки, рекет, захоплення заручників, публічні терористичні акти, аварії, епідемії, мітинги, демонстрації, голодування, страйку, страйки, акти самоспалення, використання засобів, модифікація поведінки, релігія, мода, реклама, психотропне зброю. У цьому способи впливу може бути правовими і анти правовими, стихійними і навмисними.

Навіювання, Наслідування –, Зараження –

Маніпуляції —

Питання засобах й механізми соціальних впливів за межі соціальної психології, оскільки це міждисциплінарна проблема. Вона може бути розв’язана лише за координації зусиль психологів, фізиків, медиків, гігієністів та інших фахівців.Психотерапевтическое втручання передбачає позитивні зміни особистісної і груповий ролі з застосування тренінгів, психодрами.

Ведучи мову про соціально-психологічному вплив, мушу сказати техніку його застосування. Взагалі психотехніка як наукова дисципліна має давню історію. Своїм корінням вона іде у 20-ті роки, історію психології праці. Тут треба сказати наявність приватних теорій, пов’язаних із розробкою реклами, застосуванням засобів тощо. п. Але про спільну теорії техніки соціально-психологічного впливу говорити годі й говорити. Тим більше що далеко просунулися розробки у сфері «модифікації поведінки», створені задля маніпулювання масовим поведінкою, формування суспільної думки, установок. У цьому дедалі більшого поширення набуває техніка гуманістичної психології, зокрема ненасильницького спілкування, розроблювана науковими центрами, розташованими у Швейцарії та США.

Історія психології впливу як самостійної наукової галузі дає почасти деякі підстави для скептичного відносини позитивістів до науковим можливостям психологічного знання, оскільки ця дисципліна стала розробляти свій предмет просто у протилежної логічного схемою. З початку становлення цій галузі були спроби рішення, передусім практичних завдань з метою управління психологічними, соціально-психологічними, соціальними явищами. Відома книга Аристотеля «Риторика», написана приблизно 350 р. е., спеціально присвячувалася мистецтву психологічного на іншим людям. У ній утримуються деякі, основні принципи соціального впливовості проекту та переконання. З погляду Аристотеля, успіх котрий переконує впливу залежить від цього, хто це каже, що говорить і до кого каже. Цікаво зазначити, що це, стала класичної формула котрий переконує впливу систематичну і всебічну експериментальну апробацію пройшла лише середині ХХ століття завдяки знаменитої серії проЙельских досліджень, проведених КарломХовландом та її учнями.

5 стр., 2323 слов

Предмет психології як науки

... їй по праву належить. 1. Предмет психології як науки психологія наука теоретичний методологічний Предметом психології є психіка (від грец. ... та інтерпретацію їх, встановлення діагнозу, формулювання психологічного прогнозу. Корекційні (психокорекційні) завдання спрямовані на ... поглиблюватися та удосконалюватись; воно забезпечує доцільність поведінки та діяльності; « виражає індивідуальну своєрідність ...

Проте емпіричні спостереження та окремі дослідження у сфері психології котрий переконує впливу та високого соціального впливу, природно, зафіксовано набагато раніше. Психологія через свою практичної спрямованості завжди була сферою найпильнішої інтересу (як життєвого, і наукового).

Кількість наукових концепцій психологічного впливу (спільне коріння й спеціальних), розроблених різними психологічними школами, сьогодні становить кілька десятків. А обсяг конкретних емпіричних досліджень, і публікацій просто більше не піддаєтьсяохвату.

1. ТЕОРІЯСОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГОВОЗДЕЙСТВИЯ

1.1 Сутність соціально-психологічного впливу

Психологія впливу — одне з традиційних напрямів соціально-психологічного знання. Проте, попри це, проблематика психологічного впливу і сьогодні продовжує залишатися, мабуть, найпопулярнішої і інтригуючою сферою дослідницьких мереж і практичних інтересів психології. Така ситуація пов’язана насамперед про те, що це предметна область безпосередньо входить у розкриття механізмів, засобів і методів управління психічними явищами; визначає загальну логіку розвитку та основну «надзавдання» соціальної психології як науково-практичної дисципліни, свідчить про найпроблемніші вузли дотику психологічної науку й громадської практики, соціального замовлення.

Наобщеметодологическом рівні соціально-психологічної теорії психологічне вплив виступає як системоутворюючої категорії психології, яка багато чому визначає цільову перспективу (тобто. пошук законів управління психічними явищами) і прикладної потенціал, громадське обличчя цієї науки, обумовлене реальної дієздатністю виявлених ній законів і концепцій, їхприменимостью у соціальній практиці. На конкретнішому рівні методологічного узагальнення саме категорія психологічного впливу і має являти собою основне поняття відсутньої поки вітчизняної науці прикладної методології. Призначення останньої — перекинути надійний міст між соціально-психологічної наукою та соціальній практикою, возз’єднати абстрактну наукову думку й живе людське реальність з метою науково обгрунтованого управління нею.

Структуру соціально-психологічного впливу чи соціальних впливів можна так: суб’єкт, об’єкт, способи впливу, кошти, механізм.

Як суб’єктів соціальних впливів можуть виступати як людина, окрема особистість, і спільності. Принаймні ускладнення соціальної обстановки характер суб’єктів впливу змінюється. Наприклад, за умов надзвичайного стану управління соціальної сфери переходить до військових органам.

Об’єктом соціальних впливів виступають найрізноманітніші соціально-психологічні явища: особистість, спільності, їх спосіб життя, стратифікація суспільства, конфлікти, соціальна напруга груп, натовп тощо. Що ж до способів соціальних впливів, то тут можна умовно виділити як силові адміністративні прийоми (застосування військової сили), не силові (звільнення, система покарання), і навіть соціально-психологічні і психотерапевтичні.

Разом із цим у цієї вже великої дослідницької області один певний напрямок претендує на системний охоплення взаємовідносин чоловіки й середовища у межах психологічного знання — це звана психологія середовища чи екологічна психологія.

14 стр., 6610 слов

Методологічні та теоретичні проблеми психології

... анализе важнейших категорий психологии. Однак зрозуміло, що методологічні проблеми, які виникають в умовах розвит­ку ... що стосуються клю­чових проблем психології — психофізичної, психофізіологічної, співвідношен­ня соціального і біологічного в детермінації ... практична, прикладна, соціальна та інші галузі психологічного знання, з'явилися нові наукові напрями та дисципліни. Вітчизняна психология ...

Останні 20-25 років у світової психології виникло кілька принципово нових концептуальних підходів, які намагаються вивчати цілісні взаємозв’язку між людиною і його оточення. Ці напрями, будучи міждисциплінарними, характером, отримали різні найменування залежно від своїх предметних пристрастей (за приклад може бути поведінкову екологію, психологію архітектури, соціальну екологію,психогеографию тощо.).

Центральним поняттям екологічної психології є поняття «місце поведінки», чи «поведінкова ситуація». Місце поведінки — це належним чином організовані і обмежені в часі та у просторі характеристики середовища поведінки, у межах якої конкретна діяльність й поведінка людини уніфіковані іциклично повторюються, наприклад, уніфіковане рольовими вказівок і характеристиками конкретноїсредовой обстановки поведінка людей аптеці, гаражі, шкільному класі, на баскетбольної майданчику й т. п.

Місце поведінки, об’єднує фізичні властивості ситуації та соціальної норми, однозначно детермінує і певні патерни поведінки людей даної конкретної історичної ситуації. Інакше кажучи, специфічне поведінка, які мають виникнути, скоріш можна передбачити чи спровокувати з організації специфічній ситуації, ніж основі індивідуальних різниці між людьми. Так «поводиться» й не так сам індивід, скільки вся екологічна система (індивід і середовище), котру змінюють в часі та у просторі.

Досить вражаючим прикладом роботи такий цілісної системи, місця поведінки у її вплив (у разі негативному) на психологічні характеристики людей можуть бути результати тюремного експерименту, організованого американським психологом Ф. Зімбардо.Поведенческая ситуація експерименту справила настільки сильнедегуманизирующее впливом геть піддослідних (звичайних студентів), що довелося припинити набагато раніше запланованого спочатку терміну. Піддослідні надто стали ідентифікувати себе з фізичної середовищем (обстановкою ув’язнення), і з запропонованими їм ролями (або ув’язнених, або наглядачів), особистісно ототожнюватись із відповідними цим ролям специфічними моделями поведінки й взаємодії між собою.

До засобів впливу можна віднести, зокрема, сучасні методи психологічної конверсії іиндокринации, психопрограмування і психологічного контролю та звані активні методи соціального навчання дітей і т.п. Характерною рисою цих методів і технік і те, що з досягнення кардинальних психологічних ефектів під час використання більшості їх навмисно і тонко варіюється цілісний комплекс параметрів як фізичного, і соціального оточення, і навіть враховуються індивідуальні характеристики об’єктів впливу.

Як сучасного прикладу використання всього комплексу методів психологічного впливу на цілях особистісної конверсії (звернення до нову ідеологію) у закордонній літературі часто наводиться випадок ізПатрицией Герст. Цей випадок як викликав великого резонансу в американської громадськості, а й отримав всебічну наукову інтерпретацію як класичної моделіличностно-преобразующего впливу.

11 стр., 5230 слов

Темперамент людини та його вплив на діяльність особистості

... темперамент. 2. розкрити поняття про темперамент та розглянути типи темпераменту. 3. визначити вплив темпераменту на діяльність особистості. Об'єкт дослідження - особливості темпераменту людини та його типи. Предмет дослідження - закономірності взаємозв'язку темпераменту та поведінки ... впливу темпераменту на діяльність людини раніше не так приділялося уваги, на ... будова тіла у людей з хворою щитовидною ...

3 лютого 1974 р. 19-річна Патриція Герст, дочка однієї з впливових газетних магнатів Америки, була викрадена з дому м.Геркли (Каліфорнія) групою молоді, які взялися уточнити себе «Об’єднаної вільної армією» (>ОСА).

Своєю основним завданням цю організацію проголосила боротьбу свободу всіх пригноблених капіталістичної системою. Як викупу заПатрициюОСА зажадала від моєї родиниХерстов забезпечення продовольчими товарами каліфорнійських бідняків у сумі кілька мільйонів доларів.

Але головне сенсація полягала в цьому, оскільки батьки, зрештою, задовольнили вимоги викрадачів і шлях до свободи для Патриції відкрили. Після двох місяців полону, два тижні із яких воно провела під замком у маленькому комірчині з зав’язаними очима, дівчина раптом зробила відкрита заява про рішенні розпочати члениОСА. Патриція публічно відмовилася від міста своєї сім’ї та взяла собі ім’я — Таня — на вшанування кубинської революціонерки — сподвижниці Че Гевари. На закінченняПатриция-Таня висловило надію, що родина, і колишні друзі спробують зрозуміти як його, і що відбулися ній зміни. Кілька наступних місяців її бачили разом з іншими членамиОСА, що у збройному пограбуванні банку й низки магазинів. 17 місяців її було заарештовано. Таня посміхалася для преси, та у інтерв’ю проголосила себе назавжди «міської партизанкою».

Ф. Зімбардо з працівниками піддали спеціальному аналізу на цей випадок і виділили ряд критичних змінних, котрі справили визначальний влив на конверсію Патриції Герст:

  • найперші політичні переконання дівчини, які й були досить добре оформленими і стійкими, але мали скоріш лівоцентристську спрямованість;

-умови його викрадення та змісту, які мають породити в неї страх упродовж свого долі й майбутнє благополучне повернення додому. Хоча й було передбачено у комірчині, члениОСА поводилася з нею дружелюбно, що могло б викликати в Патриції спільне відчуття подяки до них.

З іншого боку, у ній могло б виникнути й сильне відчуття провини перед своїми викрадачами через привілейованого становища її сім’ї у суспільстві, різного матеріального становища її й членівОСА;

  • щоденне вплив наПатрицию переконуючої комунікації, відвертої і дружньої формою, розкривала філософіюОСА;
  • тісний зв’язок всіх восьми членівОСА психологічними і аморальними узами, і навіть єдність столу» й віри.

Вони чітко обрисували Патриції ту реальність, у якій живуть, відверто виклали, принципи їх співіснування; обходження членівОСА із нею зумовила підвищення їхнього статусу у власних очах дівчини та визнання нею цієї організації. Понад те, Патриція могла Нелегко ідентифікуватися з тими особами, оскільки було з ними, мають однаковий вік. Далі, члениОСА цілком могла викликати себе довіру і симпатію і навіть створити навколо себе якийсь романтичний ореол тим, що, подібно Робін Гуду, вона нічого не брали особисто собі все роздавали бідним;

5 стр., 2251 слов

Темперамент і його значення в житті людини

... Тому що гра завжди зв'язана зі змінами, а витримка не по його частині. Меланхолійний темперамент людини похмурої вдачі Людина, розташована до меланхолії (не меланхолік, тому що це ... До чого відносять також тепло або холод при обробці цих соків. Було виділено 4 типи темпераменту : Сангвінічний - перевага в організмі крові; Флегматичний - перевага слизу; ...

  • факт самостійного прийняттяПатрицией своє рішення з урахуванням самопереконання.

У результаті аналізу чітко визначилися дві основні стадії у процесі конверсії, які у кінцевому підсумку й виробництвом призвелиПатрицию до прийняття (причому добровільної і щирого) ідеологіїОСА.

На стадії процесу психологічної трансформації використовувалася тактика примусу: сама акція викрадення, досить довгий перебування у умовах соціальної ізоляції при майже абсолютноїсенсорно-перцептивной депривації й у ситуації цілковитій невідомості про майбутнє свою долю, безперечно, надали сильне дестабілізуючий впливом геть всю психічну організацію дівчини. Саме ця тактика і мала зробити його психіку більш піддатливій і вразливою всім наступним переконуючим впливам.

Друга стадія, проходила після звільнення Патриції із в’язниці, пробудила у ній так само бурхливі, але вже настав зворотні позитивні по модальності емоції. ЧлениОСА різко змінили свою тактику і зажадав від примусу перейшли до переконання, було реалізовано ситуації відвертого і довірчого діалогу щодо її ідейній платформи, інормообразующих принципів життя. У сфері психології впливу можна назвати дві основні напрями, що з неусвідомлюваної областю психічного.

Перше напрям, як у Науковому, і у практичному плані охоплює велику групу методів, передусім саморегуляції і самопрограмування, основним призначенням яких — мобілізація і моральне вдосконалення індивідуальних психофізичних можливостей людини, розкриття і його творчі здібності і потенціалів, набуття стану творчого самопочуття і переживання. Розроблені переважно східними філософськими навчаннями і школами, ці методи припускають використання коштів фізичної релаксації, концентрації із єдиною метою поглибленого вивчення людиною себе, власного тіла, пробудження своїх суб’єктивних глибинних почуттів та переживань, здобуття стану «просвітління», насамперед ще досконалого самоврядування своєї психічної діяльністю, безвідносно до впливу зовнішнього соціального оточення. У нинішній людської культурі на кілька зміненому варіанті застосовуються» такі методи лікування й техніки психічногосамовоздействия і психоз фізичної саморегуляції, якаутогенная тренування і трансцендентальна медитація, біоенергетика іпсихосинтез, дихальна і голосова терапія, терапія руху, і «>рольфинг» та інших. Про їх значне поширення, насамперед у західній секулярній культурі, свідчить на такому факті, що у США нараховуються сотні установ і спеціальних центрів, котрі розробляють і використовують різноманітні засоби модифікації поведінки й самопрограмування психіки людини, де постійно задіяні мільйони людей.

Другий напрямок зумовлено вивченням можливостей та розробкою засобів і методів зовнішніх (>подпорогових) впливів на сферу несвідомого для цілеспрямованої модифікації психічних процесів, станів та поведінки людини, т. е. оминаючи контролю свідомості за зовнішньої стимуляцією. Особливо методиподпорогового (і навіть «маргінального») впливу використовують у комерційну рекламу і політичною пропаганді, у сприйнятті сучасних поп-арті і рок-культурі, розповсюджуваних з допомогою засобів й комунікації. Їх іноді визнають, що людина зараз є постійної і цілеспрямованої психологічної маніпуляції і функцію контролю, формують часто її базові соціальні потреби, цінності, інтереси, певні способи поведінки й стилю життєдіяльності,

5 стр., 2038 слов

Психологія поведінки людини

... Сутність і змістом психології поведінки у надзвичайні ситуації Психологія станів об'єднує колосальний досвід світової психологічної науки у дослідження психічних станів. Проблему оптимальних станів людини розглядавЕ.П. Ільїн. А.О. ...