Наукова організація праці педагога

«>Прекрасна дорога — йди в педагоги».

Н.А. Добролюбов

Її реалізація починається у шкільництві, а школа починається з вчителя.

Гордість вчителя – найвища, найбезкорисливіший гордість землі. Це гордість тих, хто віддає, хто щасливий, віддаючи, і віддаючи, збагачується. Не володіючи цим прекрасним безкорисливістю, не можна насправді педагогом.

Вчителем може бути той, хто пам’ятає власного дитинства нездатний легко та вільно переноситься складний й випустимо своєрідний світ дитячих мрій, почуттів та переживань. Такий педагога буде відірваний від своїх вихованців. Учитель за покликанням навічно прописаний у країніДетства, її бажаний і почесний громадянин. Але це зовсім отже, що вчитель а саме повинен пристосовуватися про дітей, плестися у хвості їхніх інтересів, прагнень та потреб. Мистецтво педагога у тому, щоб із висот своєї освіченості й життєвої мудрості,опираяс на висновки з психології та педагогіки, творчо застосовуючи їх у своїй повсякденній життя, проникати у самі далекі галактики дитячого світу, глибоко йчеткр розуміти той інший світ, будити, а чи не примушувати своїх вихованців на оволодіння знаннями, на добрі справи і їх учинки.

>Учительская професія у самому вищому розумінні гуманістична. Людина своєю працею перетворює природу. Але працю вчителя тим цінний великий, що він формує природу самої людини.

Головне – це віра у свої сили, можливості. Щоб стати учителем, треба закінчити педагогічне заклад. Щоб стати учителем — організатором, необхідно освоїти основи наукову організацію педагогічного праці.

На необхідність вивчення теорії НЗП свого часу вказувала М. До. Крупська. Вона писала: «…організаційні звички виробляються своєю практикою – не кинувшись в воду, не навчишся плавати. Проте, звідси у разі годі було, що містики вивчати того, як треба організовувати будь-яку роботу, зайве вивчати принципів організації праці». Основи НЗП слід вивчати в органічному єдність із практичної діяльністю.

Той, і хто бореться за впровадження НЗП до школи, має лише розуміти які стоять проти нього складні важкі завдання, а й бути самокритичним, як визнавати свої недоліки, а й пристрасно бажати ліквідувати.

Рішення завдань НЗП, з одного боку, пов’язані з регламентацією, оскільки самотужки немислимо управління навчально-виховним процесом, з другого боку вимагає творчого підходу. Це природне протиріччя діалектичне. Воно дозволяється успішно за умови, якщо педагогічне творчість головна стороною діяльності вчителя, якщо педагог володіє науковими методами праці.

15 стр., 7286 слов

Етика вчителя та педагогічний такт

... педагогічного такту сучасного вчителя. Дослідити рівень педагогічного такту майстерності вчителя. Розробка рекомендацій. Методи дослідження: аналіз літератури; порівняння; узагальнення; анкетування; спостереження. Педагогічний такт та етика вчителя ... з вимогами моралі, не бути однаковими з моральними вимогами інших професій. Проте особливості педагогічної праці породжують деяку специфіку норм ...

Наукова організація педагогічного праці покликана звільнити вчителя від рутинний операцій, від шаблону, навчити працювати творчо. А творчий стиль чужий суб’єктивізму, спирається на науковий підхід всім громадським процесам. Він передбачає високу вимогливість й іншим, виключає самовдоволення, протистоїть будь-яким проявам бюрократизму і формалізму. Творчий стиль у роботі вчителя – заставу те, що школа успішно впорається із завданням навчити кожного школяра навчається, жити і.

1 Основи наукову організацію педагогічного праці

1.1 Сутність наукову організацію праці вчителів

Залучення вчителя до НЗП вимагає, передусім, уведення його в курс основних понять і категорій цій галузі наукових знань.

Праця у широкому значенні є доцільну діяльність людини.

Праця у його вужчому сенсі – це один із форм людської діяльності, що з виробництвом матеріальних чи духовні цінності. По різним ознаками людську діяльність поділяють на фізичну й розумову, матеріальну та Духовну, на гру, вчення, працю, спілкування тощо.

Педагогічний працю — одне із видів праці його широкому розумінні, де активно взаємодіють вчитель і учень (останні виступають як як об’єкти, а й як суб’єкти діяльності), матеріальні і духовні кошти, умови праці.

Дуже специфічний і той школи – учень, що як зазначалось одночасно й її суб’єктом. Активність учня в процесі залежить від багатьох чинників. У тому числі особливе значення має тут організованість й уміння вчителя, самостійно добувати знання, що у своє чергу є наслідком навчання і виховання.

Організація. У узагальненому її слід розуміти, з одного боку, як внутрішню упорядкованість, узгодженість взаємодії частин цілого, з другого — як сукупність процесів чи дій, які ведуть утворенню відкладень і вдосконаленню взаємозв’язків між частинами цілого.

Термін «педагогічний» у створенні праці зазначає, що загальні ідеї НЗП у разі трансформовані, перетворені з огляду на специфіку педагогічного праці. У організації будь-якого праці більше, подібного переважно, ніж чудового, специфічного.

>Организованность — це комплексне,интегративное властивість особистості вчителя, що характеризується наявністю організаторських здібностей і полягає в уміннях організовувати своє та чуже діяльність, поведінка. Разом про те те й певної якісне стан особистості, її можливостей здійснення упорядкованих діянь П.Лазаренка та поведінки. Висока організованість вчителя — це таке рівень розвитку організаторських здібностей, що відповідає сучасним вимогам.

Термін «структура» вНОПТ непросто побудова чогось, вона вмикає такі питання: з яких елементів, частин полягає цілісна діяльність; у порядку, послідовності ці частини розташовані. Як вони між собою взаємопов’язані. Цей свого роду алгоритм полегшує процес створення структури, і навіть перевірку її наявності.

Термін «система» вНОПТ теж проста сукупність елементів, звичне підсумовування їх властивостей. Це насамперед, їхнього нерозривного зв’язку й стосунку (певна організованість).

Саме зв’язку й відносини об’єднують елементи до системи, породжують взаємодія з-поміж них.

Чи можна б сприйняти як основу системи уроків всім відому традиційнучетирехелементную систему уроку? Історично що склалася, вона відбиває як багатовікової досвід вчителів, а й найважливішіорганизационно-педагогические і технологічні закономірності навчально-виховного процесу. У ньому кожен елемент: опитування, дозволяє вчителю одержувати інформацію про засвоєння учнями минулого уроку, готовності до вивчення нового; вивчення нового, закріплення, покликане перевести найважливіше, істотне зі короткочасною пам’яті в довгострокову; домашнє завдання, пренаступне мета завершити певний цикл діяльності.

14 стр., 6718 слов

Педагогічний талант вчителя

... педагогічного таланту 2.2 Методичні основи педагогічного таланту вчителя ... організації виховного середовища і управління різноманітними видами діяльності ... вона за своєю природою має гуманістичний, колективний ... Суттєвою особливістю педагогічної праці сьогодення є і ... вчителем. Ця професія - покликання. Справжній вчитель неодмінно повинен мати великий педагогічний талант. Педагогічний талант - це не лише ...

Загальний приклад моделі системи педагогічного праці вчителя, що як основних параметрів включає у собі:

  • цілі й завдання, що визначають діяльність системи;
  • зміст діяльності;
  • організацію та влитися управління;
  • педагога, покликаного практично здійснити поставлені цілі йздачи діяльності, визначити її утримання і організацію;
  • учнів, навчання і виховання якого є метою даної системи;
  • матеріально-технічне забезпечення;
  • умови праці.

У практиці окремих вчителів, захоплених використаннямНОПТ у своїй практичній діяльності, нерідко можна знайти набір випадкових, органічно які пов’язані елементів. Позбавлена доцільною і міцної внутрішньої організації, така «система» як малоефективна, але й може взаємодіяти коїться з іншими системами. Випадковий набір елементів – це у кращому разі лише вихідний матеріал на формування системи.Образовивать її можуть лише елементи, які мають відповідну цілеспрямованість.

Науково організованим працю може називатися лише за умов, що він грунтується на сучасних досягненнях науку й практики, на всебічному методологічному аналізі процесів праці, комплексному використанні чинників, дозволяють досягти максимального результату.

Забезпечити максимальну то ефективність навчання та виховання уже при найкращому використанні часу, зусиль і коштів на всіх учасників трудового процесу – ось головним завданнямНОПТ.

У поняття НЗП входить не вся наука, а та лише її частка, що необхідно в організацію процесу праці. Сюди входять не організація взагалі, лише організація конкретної діяльності, не працю взагалі, а лише його організація.СпецификуНОПТ, що вивчає структури та системи організації педагогічного праці, методи їхньої організації формування та функціонування, визначає педагогіка. НЗП вчителя є галуззю педагогіки.

1.2 Закони та принципи наукову організацію праці педагога

У НЗП виявлено три фундаментальних закону, що виявляються у будь-якій діяльності, зокрема і педагогічною.

Перший говорить: Максимальна економію та боротьбу ефективне використання часу.

Час- як основна міра процесу праці – категорія як філософська, соціальна економічна, а й педагогічна.

Створення ефективне використання сприятливих умов праці та відпочинку –другий закон НЗП.

Умови праці – це зовнішня середовище, комплекс чинників – соціальних, психофізіологічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, без яких працю людини немислимий.

6 стр., 2950 слов

Педагогічний процес як система. Цілісність педагогічного процесу. ...

... діяльності, на які він повинен вміти переключити школярів, способи співпраці з ними, і методика педагогічного впливу. Це духовні засоби праці. Педагогічний процес, як і будь-який інший трудовий процес, характеризується рівнями організації, управління, ... головну сутність педагогічного процесу. Розглянемо педагогічний процес як систему. Педагогічний процес - це головна, яка об'єднує всі система. У ній ...

Тимчасова турбота про духовне здоров’я і всебічному розвитку всіх учасників трудового процесу – третій фундаментальний закон НЗП. Саме він характеризує природу організації праці. Тобто можливість вільно використовувати весь свій творчий потенціал для людей, суспільства.

ПринципиНОПТ – це вихідні становища теорії організації педагогічного праці. До принципамНОПТ ставляться:

  • принцип організації дії
  • принцип організації виміру
  • принципобщеорганизационного призначення.

1.3 Теорія і практика організації управління процесом школи

Управління розглядають, як цілеспрямоване, планомірне вплив ззовні на організований об’єкт чи процес перекладу системи вже з стану до іншого.

Кожен сучасний керівник прагне збагнути науку управління, опанувати його науковими методами, досконало вивчити об’єкт управління звісно ж, мати можливості застосувати знання практично.

Якщо виявити головне ланка у ланцюги проблем організації управління школою, то моєї думки, таким є організація школи вчителя і НЗП учня.

Рішення завдань наукову організацію праці вчителя і учня має лише тактична, а й стратегічне значення. У другий випадок НЗП забезпечує лише на рівні сучасних вимог виховання високої організованості учнів, підготовку їх до життя, до праці.

Для вчителя практичний інтерес представляє питання, саме вНОПТ «закладено» елементи управління педагогічної діяльністю, і коли у процесі праці виникає потреба у щодо самостійному рішенні управлінських завдань.

Можна простежити, як у тому чи іншого конкретної школи – у її організації реалізується функція управління. Як приклад візьму урок – найпоширеніша співпраця вчителя і учня.

Дзвінок. Учні входить у клас, сідають на сої місця та готуються до занять. Тут бачимо самоорганізація. У кожному конкретному випадку – краще або гірше – «спрацьовує» сформований стереотип колективної діяльності учнів. Про управління можна говорити лише по тому, як і класі з’являється вчитель.

Урок, як будь-який інший діяльність, починається з постановки мети. Аби поставленої мети перетвориться на відповідність до змістом роботи, вимогами до навчання й виховання учнів, умовами у яких діяльність здійснюється, вчитель формує комплекс завдань, відповідних поставленої мети. Відповідно до цими завданнями обираються доцільні методи, кошти, складаються організовані принципи планування.

Реалізуючи план, вчитель непросто хоче розв’язати той чи інший організаційну завдання, а дотримується певного регламенту, встановленого у плані з урахуванням особистого досвіду. Одночасно веде нагляд процесом праці, реєструє у пам’яті усе, що піддається звичайному спостереженню. Для отримання об’єктивнішою, достовірну інформацію і здійснення зворотний зв’язок вчитель здійснює. На всі етапи уроку педагог прагне досягненню найкращого результату.

2 Принципи й ефективні методи в впровадження наукову організацію педагогічного праці практику

2.1 Принципи і силові методи організації педагогічного дії

Організація процесу педагогічного праці спираються на методи, яківитекаю на таких вихідних положеньНОТП, як формулювання цілі й завдань (>целиобразование), вибір доцільних форм і методів праці, науково обгрунтоване планування, вибір, і доцільне використання техніки, коштів праці. Ці методи називаються організаційними, оскільки вони організую діяльність, і науковими, оскільки вони організують діяльність, і науковими, оскільки вони органічно злиті з наукової теорією.

9 стр., 4440 слов

Психологія управління

... що становить передумову існування організації як такої. Резюме: менеджмент (управління) існує лише в контексті організації та людей, що працюють у цій організації. Встановлено, що результати праці багато в чому ... колективів, але і здійснювати керуючий вплив. Для цих цілей застосовуються соціально-психологічні методи, які являють собою сукупність специфічних способів впливу на особові відносини і ...

Розглянемо методи лікування й прийоми визначення цілі й завдань окремих видів школи.

Мета педагогічного праці – те знання про імовірному результаті, ідеальне його уявлення, передбачення.

Завдання полягає у школи – це приватна мета, поставлена з урахуванням конкретних умов, це завдання для виходу якої або частини спільної мети.

Якщо мета — ідеальна модель гаданого результату діяльності, то завдання як приватні мети – це етапи до досягнення спільної мети, що характеризують процес праці.Компонентами будь-який цілісної діяльності є мета, мотиви, кошти, умови і вивести результати праці.

Мета діяльності мусить бути пов’язана з тільки з змістом потребують і мотивами, але з іншими компонентами – умовами, засобами, працею загалом. Мета задає визначає вибір методів і коштів діяльності. Проте автоматично це досягається, при цьому педагогові потрібні певний знання й уміння.

Методика формулювання цілі й завдань навчання і виховання учнів — це ужатом вигляді теоріяцелеобразования у процесі школи. Вона розкриває сутність самого процесуцелеобразования, закономірностейНОТП, й відповідає питанням, як правильно окреслити мету і завдання школи.

Скласти план – скоригувати роботу, зробити його організаційний креслення, модель, програму – допомагає метод планування педагогічного праці вчителя. Планування – тонкий процес розробки послідовних дій, сутність якої є побудові системи навчальної чи виховної роботи з урахуванням інтересів усіх визначальних чинників.

ЗавданняНОТП – розглянути те спільне, що вирізняло планування будь-який школи і можна використовувати, в якості основи і розробити будь-якого плану з огляду на специфіку майбутньої діяльності. Метод планування включає у собі операції з оцінці педагогічної обстановки з погляду перспективних цілей, передбачення ходу і результатів роботи.

2.2 Принципи та фізичні методи виміру процесу результатів педагогічного праці

Принцип нормування праці. Поняття «нормування» означає керівне початок, правило, зразок. У навчанні й фізичному вихованні без них обійтися. Рішенню завдань нормування педагогічного праці сприяє принцип