Клінична психологія

Дипломная работа
Содержание скрыть

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Інститут післядипломного навчання

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни “ Клінічна психологія”

Спеціальність: 6.040100 “Психологія”

I . Загальні представлення про медичну психологію

Тема 1

Підходи до змісту медичної психології

С развитием медицинской психологии сложно выяснить, насколько это сложно, как и клише болезни, целостность образа психики больного человека. Во главе семьи стоит термологический и плутаниновый потенциал с точки зрения медицинской психологии.

Медицинская психология изучает, размышляет, обсуждает заранее разумно обдумать. Пойдем к тем, у кого есть медицинская психология в своей области, кто близок к медицине и психологии. В то же время проблемы медицины в психологическом аспекте и методы психологии.

У більшості країн поширене поняття клінічної психології, а не медичної. Клиническая психология в США включает психотерапию, психодиагностику, психологию консультирования, психогигиену и реабилитацию, развитие дефектологии, психосоматику. Считается, что в Польше также широко проводится медицинская психология, в число задач входит диагностика, клиническая и педагогическая деятельность, реабилитация инвалидов, психотерапия, психокоррекция, проверка эффективности психокоррекции и психокоррекции.

У нашій країні К. К. Платонов рассматривал клиническую психологию как часть медицинской психологии. В клинической психологии, по йогической мысли, я применил значение, отвечающее потребностям клиники: психиатрической, неврологической, соматической. В медицинской психологии Платонова, включив в сферу клинической психологии психогигиены.

Конспект лекцій 1

Предмет дослідження медичної психології

По спрямованості психологічних досліджень (на виявлення загальних закономірностей або на особливості конкретного хворого) можна виділити загальну і приватну медичну психологію.

Загальна медична психологія

1. Основні закономірності психології хворої людини (критерії нормальної, тимчасово зміненої і хворобливої психіки), психології лікаря (медичного працівника), психології повсякденного спілкування хворого і лікаря, психологічної атмосфери лікувально-профілактичних установ.

2. Психосоматические і соматопсихические взаємовпливу.

3. Індивідуальність (темперамент, характер, особистість), еволюцію й етапи її постнатального онтогенезу (включаючи дитинство, отроцтво, юність, зрілість і пізній вік), афективно-вольові процеси.

6 стр., 2679 слов

Психологія як наука

... іншими галузями наукового знання і суспільної практики. Психологія як наука становить систему пов’язаних між собою та з іншими науками галузей. Передусім це соціальна, історична, економічна, етична, ... біологічної еволюції спричинило формування таких галузей знань, як зоологічна та порівняльна психологія. Крім того, на межі природничих наук та психології формується і розвивається ряд напрямів, до ...

4. Медицинская этика, в том числе пищевая для Ликарского Борга, Ликарской этики и тамнит.

5. Психогигиену (психологію медичних рад і консультацій, психологію родини, психогигиену обличчя в кризові періоди їхнього життя (пубертатний, клімактеричний).

Психологію шлюбу і половою життя. Психогигиеническое навчання, психотренінг взаємин лікаря і хворого.

6. Загальну психотерапію.

Приватна медична психологія

1) особливості психічних процесів у психічних хворих;

2) психіку хворих на етапах підготовки, виконання хірургічних втручань і в післяопераційний період;

3) особливості психіки хворих, що страждають різними заболевани-ями (серцево-судинними, інфекційними, онкологічними, гінекологічними, шкірними і т.д.);

4) психіку хворих з дефектами органів і систем (сліпота, глухота і т.п.);

5) особливості психіки хворих при проведенні трудової, військової і судової експертизи;

6) психіку хворих алкоголізмом і наркоманією;

7) приватну психотерапію.

патопсихологія

Патопсихологія

нейропсихологія

Психосоматика

патопсихології.

Взаємозв’язок медичної психологіїз іншими науками

По развитию медицинской психологии я занимаюсь передовыми медицинскими дисциплинами: психиатрия, неврология, нейрохирургия, психотерапия, терапия. Це вплив взаимообразно. Близька медична психологія і до ряду інших психологічних і педагогічних наук – експериментальної психології, трудотерапії, олигофрено-педагогике, тифлопсихологии, сурдопсихологии й ін.

Медична психологія значно впливає на розвиток загальнотеоретичних питань психології:

¨ співвідношення соціального і біологічного в розвитку психіки,

¨ аналіз компонентів, що входять до складу психічних процесів,

¨ розвиток і розпад психіки,

¨ роль особистісного компонента в структурі різних форм психічної діяльності.

Медична психологія використовує знання педагогіки, соціології, філософії і т.д. Необходимость комплексного подхода пронизывает всю работу медицинского психолога.

II. ПАТОПСИХОЛОГІЯ

Основное внимание в предлагаемой брошюре касается патопсихологии, которая является областью медицинской психологии, которая не является частью диагностики и экспертизы в психиатрических и соматических клиниках. В 2-й главі описані порушення різних психічних процесів (пам’яті, уваги, мислення, мови, сприйняття), а також запропоновано кілька психологічних методів для дослідження цих порушень. В 3-й главе описываются наиболее распространенные психотические заболевания, при диагностике психиатрических больных рассматривается судьба патопсихолога.

В перечень расстройств входит клинико-описательный метод, победивший психиатров. Акцентується увага на термінах, використовуваних психіатрами. По терминологии цю, психолог виновен в знании, но в то же время, в то же время, в свое время, он виновен в методах и методах психологии. Останнє знаходить висвітлення в іншій частині опису захворювання. Приведено описание деструктивности, характерной для значительного дискомфорта, возникающего при помощи специально подготовленных тестов.

14 стр., 6908 слов

Психологія особистості як наука про людину

Концептуальне значення особистості охоплює широкий спектр внутрішніх психічних процесів, що обумовлюють особливості поводження людини в різних ситуаціях. Теорії особистості сильно розрізняються між собою, тому ... несвідомі психічні процеси мають велике значення в регуляції поводження людини. Психодинамічна теорія особистості Фрейда є основою подальших практик – наприклад, психоаналізу. Топографічна ...

Патопсихологічне дослідження

Патопсихологическое предразвитие поврежденной психики проводилось сбором соло в психиатрических клиниках. Чтобы увидеть критерии нормы и патологии, их вводили параллельно с особенностями психики здоровых людей. С точки зрения психосоматической медицины, значение особых характеристик людей лежит в основе ряда соматических заболеваний. Патопсихологическое осознание особенностей психики у соматических больных должно осуществляться методом дальнейшей психокоррекции специфики и профилактики соматических заболеваний.

Патопсихологическое дослідження містить у собі наступні компоненти:

 • бесіду з хворим;
 • експеримент (тестування);
 • вивчення історії хвороби;
 • спостереження за поводженням під час дослідження;
 • аналіз отриманих результатів;
 • оформлення висновку.

Подбираются патопсихологические экспериментальные исследования для решения практических задач клиники. В основному досліджуються порушення розвитку особистості і порушення психічних процесів:

 • ¨ розладу сприйняття;
 • ¨ розладу уваги;
 • ¨ розладу пам’яті;
 • ¨ розладу мислення;
 • ¨ розладу розумової працездатності.

Тема 2

Порушення розвитку особистості

Існує безліч визначень особистості. Психолог изучит возникновение той или иной специальности, если будет проведен патопсихологический эксперимент, стоимость теста будет снята.

Для дослідження порушень особистості психологу необхідно чітко представляти, що потрібно досліджувати в конкретному випадку: мотиви, установки, інтереси, цінності, конфлікти, интерперсональные зв’язку і т.д.

Б. В. Зейгарник, описывая разрыв специальности, подчеркивая уважение к большей части разрыва в теории психологии, основанной на анализе деятельностной системы. При цьому діяльність досліджується через аналіз зміни мотивів. Специально проведенное предварительное развитие болезней от патологии психики выявило нарушение структуры идеологии мотивов. В случае детских психических заболеваний это означает, что формирование адекватного уровня развития в виде адекватного уровня развития по сравнению с нормой, формирование различных патологических потребностей и причин, формирование смысла, возможность предсказание самоконтроля.

М. С. Лебединський, В. Н. Мясищев смотрит на звук болезни, диагноз и специальность пациента. Вони виділяють розпад, деградацію особистості в результаті органічної поразки головного мозку; патологічний розвиток особистості (психопатії); патологічні реакції і розвиток у формі неврозів. Ендогенні захворювання (МДП і шизофренія) генетично детерминированы, однак особливості особистості нерідко є однією з умов розвитку психозу. Динамизм шизофрении, эпилепсия органических заболеваний настаивает на особенностях, характерных для данного заболевания.

Б. Д. Карвасарский виділяє наступні основні задачі дослідження особистості:

1. Вивчення Роль специальности при ходьбе с нервно-психическими и соматическими расстройствами.

9 стр., 4355 слов

Психологія особистості злочинця

... особистості). Необхідність вивчення особистості злочинця диктується, перш за все,потребами практики боротьби зі злочинністю. Психологія досліджує механізм імунітету особистості ... теорії, дослідження, прикладиякі дадуть можливість охарактеризувати психологію злочинця зточки ... Умисел виникає в процесі мислення. На його формування ... злочинної поведінки. Різні сторони особистості, відприроди здібностей і ...

2. Значение того или иного фактора в патогенезе нарушений и формировании клинической картины.

3. Виявлення особливостей зміни особистості при різних захворюваннях.

4. Разработка эффективных и специально организованных методов психопрофилактики, психотерапии и реабилитации.

Выделяют два основных метода выявления специальности: клинический и лабораторный. Первый шанс присмотреть за недугами и поговорить с ним, еще один шанс на проверку удачи.

Вивчення — это история жизни людей, последовавших с помощью «анамнестического» метода, которые биографичны. принимать информацию о больном человеке необходимо не только с его стороны, но и с близких. Многие люди могут определить особенности больного человека через реальное общение во время групповой психотерапии.

Найбільш розповсюджені тести для дослідження особистості

Метод дослідження рівня домагань, Метод Дембо-Рубинштейн, Метод фрустрації Розенцвейга, Метод незакінчених пропозицій, Тематичний аперцептивный тест (ТАТ), Метод Роршаха, Миннесотский многопрофильный особистісний опросник (MMPI), Підлітковий діагностичний опросник, Тест Люшера

Порушення мислення

Існують різні визначення мислення. В случае читателя цитируется одно, для которого, по мнению автора, легче описать патологию сообщения.

«Мислення – це діяльність, що спирається на систему понять, спрямована на рішення задач, підлегла мети, що враховує умови, у яких ця задача здійснюється» .

Схематично це можна представити так:

Метод дослідження рівня домагань 1

На основе центральной схемы можно выделить ухудшение оперативной стороны цели, которое проявляется в актуализации нечетких, слабых и ситуационно-специфических связей. У той же час неврахування випробуваним умов і змісту інструкцій до тестів може свідчити про порушення мотиваційної сфери (нецілеспрямованість асоціацій, разноплановость суджень, зниження критичності, резонерство).

Види патології мислення

Виділяється три види патології мислення:

1. Порушення операциональной сторони мислення.

2. Порушення динаміки мислення.

3. Порушення особистісного компонента мислення.

Порушення операциональной сторони мислення

До основних розумових операцій відносяться узагальнення, відволікання (абстрагування), аналіз, синтез.

Узагальнення

¨ категоріальний – відношення до класу на підставі головних, істотних ознак;

 • ¨ функціональний – відношення до класу на підставі функціональних ознак;
 • ¨ конкретний – відношення до класу на підставі конкретних ознак;
 • ¨ нульовий (немає операції) – перерахування предметів або їхніх функцій без спроби узагальнити.

При всім різноманітті порушення операциональной сторони мислення можна звести до двох крайніх варіантів:

1) зниження рівня узагальнення;

2) перекручування процесу узагальнення.

При зниженні рівня узагальнення

Однако точно так же можно говорить о понижении уровня образования, так как раньше он был у людей на том же уровне, а потом понижение, из-за недугов, из-за поражения органов центральной нервной системы, травм головного мозга. В случае нарушений олигофрения должна быть недооценена, понятна, отвлечена неправильным направлением и процессами публичности и видимости.

5 стр., 2450 слов

Методи науково-педагогічного дослідження ( )

... у шкільну практику їх результатів. 1. Методи педагогічного дослідження і їх класифікація. Методика педагогічного дослідження. Документація і оформлення результатів дослідження Метод – певний систематизований комплекс ... абстрагування та ін. Відповідно до логіки педагогічного дослідження методи поділяють на такі три основні групи: методи нагромадження фактів – призначені для збирання емпіричних ...

При перекручуванні процесу узагальнення

Методики для дослідження операціональної сторони мислення

Для дослідження операциональной сторони мислення використовуються наступні методики:

Класифікація., Виключення, Утворення аналогій, Порівняння і визначення понять, Розуміння переносного значення прислів’їв і метафор, Піктограми

Існує безліч інших методик для дослідження операциональной сторони мислення, описаних у літературі, але перераховані вище методики є основними для дослідження патології мислення.

Порушення динаміки розумової діяльності

В психиатрической практике часто можно увидеть два перерыва в динамике цели: целевая лабильность и целевая энергия.

Лабільність мислення

Інертність мислення

Предварительная разработка динамики активности розетки может быть проведена с помощью тех же методов, которые использовались для введения операционной части мишени. Але увага експериментатора при цьому повинно бути спрямоване на аналіз наступних психічних проявів:

 • ¨ переключення виду діяльності випробуваного;
 • ¨ схильність до надмірної докладності суджень і деталізації асоціацій;
 • ¨ нездатність утримувати цілеспрямованість асоціацій.

Порушення особистісного компонента мислення

На первый план выдвигается разнообразие судзен, рассуждения и разрушение критичности и саморегуляции.

Критичність, Разноплановость, Резонерство, Порушення саморегуляції

В литературе по психопатологии мы можем видеть потерю адресности в типах расстройств ассоциативных процессов, целевой патологии, а также патологии нацеленности на скорость. Порядок ассоциативного процесса проявляется в меняющемся ритме, порванных струнах и выпрямленном прицеливании.

До порушень стрункості відносяться:

Розірваність мислення

Незв’язність

Вербигерации, Парагномен, Паралогічне мислення

До порушень цілеспрямованості відносяться наступні:

Патологічна докладність, Резонерство, Дементная деталізація, Персеверация, Символізм, Аутическое мислення

До патології суджень відносяться:

Маревні розлади, Бредоподобные розладу, Сверхценные ідеї

Нав’язливі ідеї

Порушення мислення по темпі:

* Прискорене мислення:

 • стрибка ідей (спостерігається в маніакальній фазі при МДП);
 • ментизм, чи мантизм — виникаючий мимо волі хворого наплив думок (при шизофренії).

* Уповільнене мислення (під час депресивної фази при МДП), а також тугоподвижность, ригідність (при епілепсії).

Тема 3

Порушення психічних процесів

Порушення пам’яті

«Пам’ять – процеси організації і збереження минулого досвіду, що роблять можливим його повторне використання в чи діяльності повернення в сферу свідомості» .

Методы, которые помогут вам достичь функции памяти, могут мгновенно появиться и потерять уважение, не интерпретируйте неправильно и не передумайте. важно видеть мнестические разрушения власне, которые не упускаются из виду.

5 стр., 2257 слов

Теорії інтелекту Інтелект і мислення в сучасній психології

... Нарешті, дослідження на межі психології й психіатри, Необхідність вирішення психотерапевтичних проблем, яки­ми, на жаль, так насичене сучасне життя, дали поштовх до ще одного поділу видів мислення ... про мисленнєвий акт, що дає практично ефективний результат. Інколи практичний інтелект пов'язується з вирішенням задач переважно з допомогою практичних дій (а не об­разних І вербальних, які, ...

Дослідження пам’яті припускає дослідження следообразо-вания, відтворення і ретенции (відстроченого відтворення).

У патопсихологическом експерименті досліджується найчастіше непос-редственная й опосередкована пам’ять.

Безпосередня пам’ять

Вплоть до самых распространенных поражений — «синдром Корсакова» и прогрессирующая амнезия. «Корсаковский синдром» – це порушення пам’яті на поточні події. При цьому пам’ять на події минулого залишається щодо сохранной. Э. Клапаред, А. Н. Леонтьев, Б. В. Зейгарник, чтобы подчеркнуть огромное захоронение ящиков и поворотов, которые сложно создать. Хворі можуть заповнювати пробіли пам’яті вигаданими подіями, деталями (конфабуляция).

При прогрессирующей амнезии память распространяется как в текущей фазе, так и в последней фазе. При цьому відзначаються наступні ознаки:

 • ¨ накладення подій минулого на сьогодення і навпаки (интерферирующий ефект);
 • ¨ дезориентировка в часі і просторі.

Опосередковане запам’ятовування

Порушення опосередкованого запам’ятовування в хворих різних нозологических груп досліджували Г. В. Биренбаум, С. В. Логинова. Выявилось, что заранее введено часто не поліпшу, но погиршу в недугах возможность точного внедрения.

Причина трудностей в продвижении вперед при расстройствах — олигофреническое многоязычие в недооцененном введении в заблуждение при отсутствии установленного значения связи между словом «стимул» и «малунки. При олігофренії порушена не тільки значеннєва. але і механічна пам’ять. В астенічних олігофренів відзначається груба недостатність читання, листа, рахунки і часті помилки в пам’яті. У стенических олігофренів більш виражений розлад довготимчасової пам’яті.

В случае эпилепсии показано снижение эффективности опосредованной памяти в контексте неопосредованной памяти.

При эпилептических расстройствах, а также при поражении органов головного мозга сложно понять сторонников того или иного конкретного ребенка. Це унаследовал однотонность вплоть до потусторонних деталей, закрепив силу предметов на краях. При органическом поражении мозговых структур мозга, в большей степени, это более эффективно и безопасно, в меньшей степени — распознавание и память. Связь вызвана потерей памяти из-за умственного истощения и снижения сенсомоторной активности.

При больном шизофреническом интеллекте малыш становится беспредметным и широким, затем перестает распознавать истинное зло слова, и малыши пугаются актуализации слабых и скрытых авторитетов, которые также затрудняют обучение. Уничтожения оперативной памяти, кратковременного, подстрочного не появляется. Уменьшение, указанное в методах, память часто носит второстепенный характер, о произвольных умозаключениях Зусилля.

У людей с реактивным неврозом и психозом шрам часто не подкрепляется экспериментальными психологическими рецептами снижения памяти. В случае циничной неспособности этих механизмов основная роль заключается в установлении индивидуальных мотивационных и эмоциональных процессов. Для этого viprobuvannya может быть «pratsyuvati» перед «органическим» нарушением. Однако наконечники встречаются в простых вариантах постройки и отсутствуют в складных. Снижение памяти юваги при неврозах часто приводит к внутреннему дискомфорту и потере сознания. Відзначаються психогенні амнезії, що випливають за психотравмой.

6 стр., 2762 слов

Психологія стресу

... умовних гальмових рефлексів. Сюди відносяться дослідження тривожності, або занепокоєння. Тривожність діагностувалося ... в нашому внутрішньому світі. Стара психологія, зі своєю теорією окремих ... увага концентрується на подразнику, виявляється підвищений особистісний контроль ситуації. Усе разом покликано мобілізувати захисні можливості організму і механізми саморегуляції на захист від стресу. ...

Методики, використовувані для дослідження пам’яті

Десять слів, Піктограми, Відтворення розповідей, Дослідження зорової ретенции (тест А.Л. Бентона).

Порушення уваги

«Увага – зосередженість діяльності суб’єкта в даний момент часу на якому-небудь реальному чи ідеальному об’єкті (предметі, події, образі, міркуванні і т.д.)» .

Увага отличается вибрацией, обсягом, стилем, переключаемостью.

Вибірковість

Обсяг уваги

Переключаемость

Уничтожение уважения сохраняется в случае деструктивных психических и соматических заболеваний. Вы также можете потерять уважение к аффективным и эмоциональным реакциям у здоровых людей.

Зниження активної уваги (концентрації, переключаемости, стійкості) відзначається при неврозах.

При нарушениях с органическими заболеваниями головного мозга показана настойчивость, трудно изменить, усиливается рассеянность, истощение уважения.

При шизофренических расстройствах активен в отношении снижения из-за снижения энергетического потенциала, апато-абулического синдрома.

У соматических хворих (наприклад, туберкульозом і ін.) відзначаються труднощі концентрації уваги, уповільнене врабатывание, труднощі переключення, звуження обсягу уваги.

Б. В. Зейгарник розгляда »богато повероушен уваги як в частном порядке уничтожен розумовой працедатностью, которая вызывает множество психотических и соматических заболеваний. У хворих шизофренією внаслідок порушень особистісного компонента мислення, у хворих з органічними змінами головного мозку в результаті змін структури головного мозку, у хворих психопатією в результаті змін в емоційно-афективній сфері, у хворих епілепсією в результаті ригідності мислення і т.д.

У хворих неврозами відзначається зниження активної уваги (концентрація і переключення).

У хворих шизофренією зниження активної уваги (стійкість і переключаемость) є результатом загального зниження психічної активності. При расстройствах с локальным поражением головного мозга постоянство одного и того же, кажется, повторяется, что является поворотным моментом в трудности перехода к новой деятельности. При травматических и судорожных расстройствах головного мозга, нестабильности, затруднении и банальной концентрации внимания показано переутомление. При алкоголизации и диэнцефальном синдроме показано снижение концентрации внимания и ригидности. Для церебрального атеросклероза характерны боли вздутия живота, которые появляются в колонии уважения, нездоровья из-за болезни. В случае эпилепсии трудно изменить и снизить жесткость уважения.

Методики дослідження уваги

Коректурна проба., Рахунок по Крепелину, Відшукування чисел на таблицях Шульте

модифіковану таблицю Шульте

Відлічування

Порушення сприйняття

«Сприйняття – це активний процес аналізу і синтезу відчуттів шляхом зіставлення їх з колишнім досвідом».

Сприйняття в порівнянні з відчуттями носить цілісний характер і являє собою наочно-образне відображення діючих у даний момент на органи почуттів предметів і явищ (Карвасарский Б. Г.).

4 стр., 1558 слов

Загальна характеристика уваги у психології

... уваги також відносять: Чуттєву та інтелектуальну увагу. Зовнішню та внутрішню увагу. Групову та інтелектуальну увагу. Характерні особливості уваги. Увага характеризується рядом особливостей. Виділимо їх. Стійкість уваги Концентрація уваги, Коливання уваги Дослідження ... Годування дитини, світлові, звукові, дотикові та інші подразники починають привертати її увагу і викликати відповідні реакції. Так, ...

Велике значення в порушеннях сприйняття належить особистісному фактору (мотиваційній сфері).

Отсутствие духа в случае юношеского психического заболевания может показать причины и развитие. При локальних поразках головного мозку можна розрізняти:

Елементарні і сенсорні розлади

Складні гностичні розлади

Гностические разлады паразитируют в результате работы анализатора, в то же время они растут в здоровье, слуховом и тактильном агнозе. Агнозия — это нарушение идентификации объектов, внешности, частей силы тела и дефекты в условиях захоронения доказательств и самосознания, а также при наличии ухудшения периферийных и провинциальных частей наследия.

Зорові агнозії поділяються на:

предметну агнозію

агнозію на кольори і шрифти

оптико-просторову агнозію 

гностичних слуховых

Тактильні агнозії –, Зорова агнозія

При деменції можуть відзначатися псевдоагнозии. Данный тип агнозии расширяется не только до формы, но, скорее, до структуры, так что в этом типе капли будет уничтожена идентичность и последовательность того, что удаляется, что связано с распространением цели.

У хворих з неврозами і неврозоподобными станами відзначаються порушення болючої чутливості. Частіше зустрічається не зниження, а посилення болючого почуття, так називані «психогенні» болі, що також є порушенням сприйняття. При переживанні болю велика роль приділяється чеканню, остраху болю, хоча, по дослідженнях Б. Д. Карвасарского, не існує болю, позбавленої матеріальної основи, навіть коли мова йде про психогенні болі. При цьому важливо установити правильне співвідношення сенсорного й емоційного компонентів переживання болю для вибору правильного лікування: перевага медикаментозного чи впливу психотерапевтичного.

При порушеннях сприйняття велике значення має особистісний фактор. У хворих неврозами утрудняється відтворення стимульного матеріалу. Збільшується час дізнавання пропонованих образів, тому що більшість образів для хворих є афективно значимими. Ці труднощі підсилюються пропорційно зусиллю інтелекту.

У хворих шизофренією труднощів дізнавання об’єктів зв’язані здебільшого з апато-абулическим синдромом і емоційної амбивалентностью.

При психопатіях збудливого кола підвищується чутливість при підвищенні емоційного тонусу. При психопатіях типу, що гальмується, відзначається ригідність і зниження чутливості також при підвищенні емоційного тонусу. При реактивних депресіях сприйняття порушене по-різному в залежності від клінічної картини:

 • а) при депрессивно-параноидном синдромі – афективне перекручування сприйняття;
 • б) при астено-депрессивном – фрагментарність сприйняття з труднощями концентрації уваги і його переключення;
 • в) при истеро-депрессивном сприйняття відрізняється сугестивністю, тому можливі псевдоагнозии.

У літературі по психопатології зустрічаються описи наступних порушень сприйняття:

гиперстезия

гипостезия

3) агнозія (див. вище);

тотальна анестезія

деперсоналізація –

бідність участі

дереалізація

обмани сприйняття (ілюзії і галюцинації)

Дослідження сприйняття

Дослідження сприйняття можна проводити клінічними й експериментально-психологічними методами. Наприклад, клінічний метод застосовується в наступних випадках:

3 стр., 1264 слов

Основні завдання педагогіки Наукові дослідження шлях до розв ...

... педагогічному уні­верситеті імені Володимира Гнатюка пошукувач П.В.Вівчар. Об'єкт дослідження Об'єктами педагогічних досліджень можуть бути ді­яльність педагогів, учнів, педагогічні стосунки між ... певні типи документації: анкети, плани спосте­реження, здійснення педагогічних експериментів, втілення результатів дослідження в практику, магнітофон­ні записи, фотокартки, кінострічки; протоколи ...

¨ дослідження болючої і тактильної чутливості (проводиться за допомогою спеціально підібраних волосків, щетинок, голок і т.д.)

¨ дослідження температурної, вібраційної чутливості, розладів органів слуху і зору (за допомогою спеціальних приладів: термоэтезиомера, ИВЧ-2, аномалоскопа-59 і ін.).

¨ пороги слуховой чутливості, сприйняття мови досліджуються сурдологами за допомогою аудіометрів.

Для дослідження більш складних слуховых і зорових функцій використовуються експериментально-психологічні методи, наприклад, комплекс методик, запропонований Е. Ф. Бажиным:

1) методики, спрямовані на вивчення простих сторін діяльності аналізаторів;

2) методики, що вивчають більш складна комплексна діяльність.

Є й інші методики. Так, для виявлення зорової агнозії використовують набори різноманітних предметів і їхніх зображень. На початку дослідження зорового гнозиса випробуваному пропонують чіткі зображення предметів (можна використовувати “Класифікацію предметів”).

Випробуваний повинний довідатися предмет. Потім пропонують більш складні малюнки, наприклад, перекреслені і накладені один на одного зображення (таблиці Поппельрейтера).

Можна використовувати для дослідження зорового сприйняття таблиці Равена.

Для дослідження сенсорної збудливості на тлі органічних змін головного мозку використовують таблиці з квадратами, що рухаються, «хвилясте тло», запропоновані М. Ф. Лук’янової.

Для дослідження слухового сприйняття використовують тахистоскопический метод (пред’явлення зображень і ідентифікацію прослуханих магнітофонних записів).

Для цього необхідно мати звукозапису, на яких записані різні звуки: шелест сторінок книги, що перевертається, дзюркіт води, дзенькіт скла, свист, шепіт і т.д. За допомогою цього методу можна знайти порушення мотиваційного компонента сприйняття, розкрити механізми виникнення ілюзій і галюцинацій у психічно хворих.

Розладу емоцій

стрес, криза, фрустрація.

Емоції – це «інтегральне вираження зміненого тонусу нервово-психічної діяльності, що відбивається на всіх сторонах психіки й організації людини» . В. Н. Мясищев пропонує наступну класифікацію емоцій:

1) емоційні реакції, що є відповідними переживаннями на стимули, їх що викликали;

2) емоційні стани, що характеризуються зміною нервово-психологічного тонусу;

3) емоційні відносини (почуття), що характеризуються емоційною чи вибірковістю зв’язком конкретних емоцій з визначеними обличчями, чи об’єктами процесами.

Розладу емоцій характерні для хворих з різними психічними захворюваннями. У хворих неврозами відзначаються хворобливі емоційно-афективні реакції роздратування, негативізму, страху й ін., а також емоційні стани (страх, астенія, знижений настрій і т.д.) У хворих неврозом нав’язливих станів спостерігається висока сензитивность, тривожність. У хворих істерією – лабільність емоцій, імпульсивність; у хворих неврастенією – дратівливість, почуття утоми, стомлюваність, слабість. При всіх типах неврозів відзначається низька фрустрационная толерантність.

У хворих психопатією відзначається схильність до емоційно-афективних реакцій патологічного характеру; емоційно-агресивні спалахи при эпилептоидной, гипертимной, истероидной психопатіях. Спостерігається тенденція до зниженого настрою, тузі, розпачу, млявості при астенічної, психастенічної, сензитивной психопатіях. У шизоидных психопатів – дисоціація емоційних проявів (“тендітні, як стекло, стосовно себе і тупі, як дерево, стосовно іншим”).

При епілепсії відзначається схильність до дисфориям. При скроневій епілепсії – страх, тривога, зниження настрою, злостивість; рідше – приємні відчуття в різних органах, почуття “осяяння”.

У хворих з органічними поразками ЦНС також відзначаються емоційно-афективні реакції і стани різного знака, інтенсивності в залежності від захворювання, психотравмирующих ситуацій. Наприклад, эксплозивность, дратівливість, «нетримання емоцій», слізливість, ейфорія, тривожність.

Емоційною тупістю, утратою дифференцированности емоційних реакцій, їхньою неадекватністю відрізняється емоційна сфера в хворих шизофренією. З трьох видів емоцій у більшому ступені страждають емоційні відносини, що стають патологічно перекрученими.

Значними перепадами спрямованості емоцій характеризуються емоційні прояви в хворих МДП (від ейфорії до глибокої депресии).

Відзначається схильність до дисфориям у хворих депресією.

Зміни в емоційній сфері характерні і для хворих із серцево-судинними захворюваннями (наприклад, при інфаркті міокарда – похмуре фарбування майбутнього; при виразковій хворобі шлунка і 12-перстной кишки – підвищена тривожність, збудливість, перепади настрою і т.д.)

Для дослідження емоцій можна використовувати тест Люшера, ТАТ. Рівень тривожності досліджують за допомогою шкал Тейлора, Спилбергера й ін. При використанні всіх пропонованих патопсихологических методик важливо звертати увагу на емоційні прояви випробуваних. Можливе створення психологом штучних труднощів (наприклад, дефіцит часу, збільшення складності завдання і т.д.) для провокування емоційних реакцій під час виконання завдань.

У нормі у випробуваного зберігається спонукання до діяльності і прагнення завершити виконання завдання. При патології можливі різні реакції: афективні спалахи, негативні реакції відмовлення від продовження діяльності, виражені вегетососудистые реакції (тремор, почервоніння обличчя, частішання подиху), посилення м’язової напруженості й ін.

Далі описані найбільш розповсюджені психічні стани, причини їхнього виникнення, характерні риси.

Стреси

На думку деяких авторів, стрес може бути причиною виникнення психічних захворювань.

Дотепер немає єдиної думки щодо визначення стресу. Нижче приведені найбільш розповсюджені представлення:

 • ¨ стрес – емоційна напруга, що виникає в результаті неприємних переживань;
 • ¨ стрес – це потрясіння, викликані різними по модальності й інтенсивності силами;
 • ¨ стрес – це психічна напруженість (емоційна й операциональная).

У середині 30-х років канадський патофізіолог і ендокринолог Г. Селье провів дослідження численних факторів порушення різних сторін діяльності організму під впливом зовнішніх впливів і сформував навчання про загальний адаптаційний синдром (ОАС).

Їм були виділені дві реакції на шкідливі впливи зовнішнього середовища:

специфічна

неспецифічна

Остання складається з трьох фаз:

¨ Фаза А. Реакція тривоги . Організм змінює свої характеристики під впливом стресу. Якщо стрессор дуже сильний, стрес може наступити і на цьому етапі.

¨ Фаза B. Реакція опору . Дія стрессора сумісна з можливостями організму, організм пручається. Ознаки тривоги майже зникають, рівень опірності піднімається значно вище нормального.

¨ Фаза C. Реакція виснаження . Якщо стрессор діє довгостроково, сили організму поступово виснажуються, знову з’являється реакція тривоги, але тепер вона необоротна. У даному випадку можна говорити про дистрессе. У результаті останнього розвиваються реактивні стани, провокуються ендогенні захворювання.

Здатність до адаптації в людини не безмежна. У зв’язку з цим Г. Селье пише: «Людська машина теж стає жертвою зносу й амортизації», не коштує «палити свічу з обох кінців» .

При цьому стрес не завжди шкідливий, він неминучий, він необхідний. «Стрес – гостра приправа до повсякденного життя… ніщо не розморює так, як бездіяльність, відсутність подразників, перешкод, що має бути перебороти» . У стресі постійно відбувається тренінг організму і психіки.

Селье описує можливість виявлення і формулювання закономірностей розвитку всякого патологічного процесу, що виявляється у взаємовпливі хвороботворних агентів і «ґрунту», тобто організму. Цей патологічний процес є причиною стресу.

У результаті взаємодії різних сил підтримується гомеостаз (схоронність внутрішніх умов при будь-яких коливаннях зовнішнього Середовища).

Тому, незалежно від різних впливів середовища, можна говорити про загальні закономірності реакцій організму на вплив.

Фрустрація

Фрустрація, Ознаки, характерні для стану фрустрації:

1. Наявність потреби, мотиву, мети, первісного плану дії.

2. Наявність опору (препятствие-фрустратор).

Сопро-тивление може бути зовнішнім і внутрішнім, пасивним і активної.

У ситуаціях фрустрації людина може виявляти себе або як зріла особистість, або як інфантильна. Людина з адаптивним поводженням підсилює мотивацію, підвищує рівень активності для досягнення мети, зберігаючи саму мету. Неконструктивне поводження, властиве інфантильної особистості, виявляється в агресії чи зовні на себе чи у відході від дозволу складної для особистості ситуації.

У сучасній закордонній психології існують різні теорії фрустрації:

¨ теорія фрустрационной фіксації (Н. К. Майер, 1949)

¨ теорія фрустрационной репресії (K. Bagner, T. Dembo, K. Yewin, 1943)

¨ теорія фрустрационной агресії (J. Dollard із соавт., 1939)

¨ евристична теорія фрустрації (J. Rosenzweig, 1949).

Кризи

Концепція криз з’явилася і розвивалася в США. Вона затверджувала, що ризик виникнення психічних порушень досягає найвищої крапки і матеріалізується у визначеній кризовій ситуації. Тому в США створено понад 3000 клінік і центрів психічного здоров’я, для роботи в який залучаються не тільки психологи, психіатри, але і педагоги, юристи, поліцейські, лікарі загальної практики, священики, страхові агенти і т.д.

G. Gaplan і його попередник Lindemann є основоположниками теорії кризи, що, з одного боку, продовжує навчання про стрес, з іншого боку — використовує концепції соціології і соціальної психології.

Визначення.

«криза – це стан, що виникає, коли обличчя зіштовхується з перешкодою життєво важливим цілям, що протягом деякого часу є нездоланним за допомогою звичних методів дозволу проблем. Виникає період дезорганізації, розладу, протягом якого відбувається багато різних абортивних спроб дозволу. Зрештою досягається якась форма адаптації, що може щонайкраще чи відповідати не відповідати інтересам цього обличчя і його близьких» .

саногенный

Виділяються наступні види криз:

 • а) кризи розвитку: надходження дитини в школу, дитячий сад, вступ у шлюб, відхід на пенсію і т.д.;
 • б) випадкові кризи: безробіття, стихійне лихо, положення матері-одинака;
 • в) типові кризи: горі в зв’язку зі смертю близької людини, поява в родині немовляти і т.д.

Усі кризи характеризуються індивідуальними, властивими тільки їм ознаками, відповідно використовуються різні види допомоги і вибираються профілактичні заходи. Інтервенція, чи втручання в кризу, здійснюється по визначених принципах, виходячи з особливостей даної кризи.

У США створені спеціальні служби психопрофилактики (служба невідкладної допомоги; служба консультації й освіти).

Невідкладна допомога здійснюється протягом 24 годин у кризовий період і є пасивним видом допомоги (клієнт звертається самостійно під час кризи).

При активному виді допомоги робота проводиться службою консультації й освіти при центрах психічного здоров’я до настання кризи.

Так, у 1972 р. у США було 500 «гарячих» телефонних ліній. спочатку ці пункти організовувалися для попередження суїцидів, у даний час ці лінії виконують усе зростаюче число «кризових послуг».

Поняття кризи у вітчизняній психіатрії

У роботах вітчизняних фахівців поняття кризи відносно наближається до поняття предболезни. Знання ознак, характерних для предболезни, дозволяє виділити серед населення групу ризику, почати профілактичні міри, що необхідно для попередження психічних захворювань і суїцидів.

У Росії термін «криза» зустрічається в роботах А. Г. Амбрумовой, що створила Всесоюзний науково-методичний суицидологический центр при Московському НДІ психіатрії МЗ РСФСР. Під її керівництвом уперше було створено стаціонарне кризове відділення, де проходять лікування люди, що зробили суицидные чи спроби знаходяться в пресуїциді. Фахівці центра (психологи, психотерапевти), працюють на телефоні «Довіри», у кабінетах соціально-психологічної допомоги. Фахівці цього центра роблять різні види допомоги людям, що знаходяться в типових кризах (інтимно-особистісні і подружні конфлікти, девиации в поводженні в підлітків і ін.).

Тема 4

Найбільш розповсюджені психічні захворювання

Психічні хвороби обумовлені патологією головного мозку і виявляються у виді розладів психічної діяльності. До психічних хвороб відносять як грубі розлади відображення реального світу з порушеннями поводження (психози), так і більш легкі зміни психічної діяльності (неврози, психопатії, деякі види афективної патології).

Останні будуть розглянуті в наступних главах.

ендогенні

Шизофренія

У перекладі з грецького shiso – розщеплюю, frenio – душу. Це психічне захворювання, що протікає з чи швидко повільно розвиваються змінами особистості особливого типу (зниження енергетичного потенціалу, що прогресує интровертированность, емоційне збідніння, перекручування психічних процесів).

Часте прогресування хвороби приводить до розриву колишніх соціальних зв’язків, зниженню психічної активності, значної дезадаптации хворих у суспільстві.

Сучасна систематика форм плину шизофренії:

¨ безперервна шизофренія,

¨ приступообразно-прогредиентна (шубообразная);

 • ¨ рекуррентна (періодичний плин — найбільш сприятливий варіант).

По темпі плину процесу виділяють:

 • ¨ малопрогредиентную;
 • ¨ среднепрогредиентную;
 • ¨ злоякісну.

При шизофренії відзначаються різні по виразності психічних порушень клінічні симптоми (знаки) і синдроми (сукупність декількох симптомів).

Основними для діагностики є негативні симптоми (мінус-симптоми: порушення мислення й емоційно-вольової сфери).

Позитивні симптоми (плюси-симптоми) при безупинному плині шизофренії наростають у визначеній послідовності:

 • ¨ неврозоподобные;
 • ¨ афективні;
 • ¨ психопатоподобные;
 • ¨ галлюцинаторные (помилкове сприйняття, що виникає без відповідного зовнішнього роздратування);
 • ¨ параноидный марення — марення переслідування (психічні розлади, що виявляються в помилкових судженнях, умовиводах);
 • ¨ онейроидные потьмарення свідомості (з яскравими фантастичними образами, грезоподобными переживаннями, що нібито розвиваються фантастичними подіями, що не знаходять відображення в поводженні).

¨ парафренный марення — марення величі, відсутність маревної системи, розірваність мислення;

 • ¨ гебефренные (дурненьке рухове і мовне порушення, розірваність мислення, підвищене настрій);
 • ¨ кататонические (психічний розлад з перевагою рухових порушень – чи ступор кататоническое порушення);
 • При приступообразной шизофренії така послідовність не дотримується.

У залежності від різних підходів психіатричних шкіл, у різних районах по епідеміологічних дослідженнях виявляється різна кількість хворих шизофренією. Воно коливається від 2,5 до 10 чоловік на 1000 населення старше 15 років. Хвороба може початися в будь-якому віці (частіше в 15-25 років).

Ніж раніш виявляється захворювання, тим більше несприятливий його прогноз.

Існує багато форм шизофренії, наприклад, шизофренія з навязчивостями, з астено-ипохондрическими проявами (психічна слабість із хворобливою фіксацією на стані здоров’я), паранойяльная шизофренія (стійке систематизоване марення переслідування, ревнощів, винахідництва і т.д.), галлюцинаторно-параноидная, проста, гебефреническая, кататоническая. При шизофренії виражене порушення сприйняття, мислення, емоційно-вольової сфери.

У хворих шизофренією відзначається зниження, притуплення емоційності, стан апатії (байдужність до всіх явищ життя).

Хворий стає байдужним до членів родини, втрачає інтерес до навколишнього, утрачає дифференцированность емоційних реакцій, у нього з’являється неадекватність у переживаннях. Має місце порушення вольових процесів: зниження вольового зусилля від незначного до різко вираженої, хворобливої безвільності ( абулія ).

Наростання здатності до вольового зусилля свідчить про реабілітацію хворого. Близько 60% відсотків хворих непрацездатні.

Особливості мислення при шизофренії

перекручування

Ю. Ф. Поляків у хворих шизофренією відзначає порушення актуалізації зведень з минулого досвіду. За даними експерименту, у порівнянні зі здоровими хворі краще пізнають ті стимули, що є менш очікуваними, і гірше – стимули, більш очікувані. У результаті відзначається розпливчастість, примхливість мислення хворих, що приводить до порушення психічної діяльності при шизофренії.

Ці хворі не виділяють значимих істотних зв’язків між предметами і явищами, однак не оперують, як олігофрени, другорядними конкретно-ситуаційними ознаками, а актуалізують надмірні-загальні, що не відбивають реальної дійсності, часто слабкі, випадкові, формальні ознаки.

разноплановости

Початкова стадія порушень мислення раніш, ніж в інших методиках, виявляється в піктограмах. Тут виявляються розлади аналітико-синтетичної діяльності (співвіднесення абстрактно-значеннєвих і предметно-конкретних компонентів).

Хворі можуть вибирати образ, неадекватний змісту поняття, можуть пропонувати порожній, вихолощений, беззмістовний набір предметів, псевдоабстрактные образи, самі по собі позбавлені змісти, чи частина, фрагмент якоїсь ситуації і т.д.

При асоціативному експерименті відзначаються асоціації атактические, эхололические, отказные, по співзвуччю.

Перекручування процесу узагальнення відбувається в сполученні з порушеннями послідовності і критичності мислення. Наприклад, розглядаючи малюнки Х. Бидструпа, хворі не розуміють гумору, гумор переноситься на інші, неадекватні об’єкти.

резонерство

Соскальзывание

Таким чином, при шизофренії можуть виявлятися порушення уваги і порушення пам’яті. Однак при відсутності органічних змін головного мозку ці порушення є наслідками порушень мислення. Тому основна увага психолог повинний приділяти дослідженню мислення.

Маніакально-депресивний психоз

Маніакально-депресивний психоз

циклофрения

За останні десять років відзначається значний ріст стертих, латентних, ларбированных депресій, де на перше місце виступають соматические скарги, стомлюваність, болючі синдроми, безсоння вночі, сонливість удень (соматизированная депресія).

У підлітків значно частіше класичних варіантів спостерігаються депресії у формі психопатичних еквівалентів з асоціальним поводженням. У подібних випадках психологічне дослідження може виявитися єдиним методом, що виявляє депресію.

Характеристика проявів МДП

маніакальної

Депресивна фаза

1) подавленим настроєм (депресивний афект);

2) загальмованістю розумових процесів (интеллекту-альное гальмування);

3) психомоторним і мовним гальмуванням.

маніакальної фази

1) підвищений настрій (маніакальний афект);

2) прискорене протікання розумових процесів (інтелектуальне порушення);

3) психомоторне і мовне порушення.

юнаків

Прояви МДП можливі як у дитячому, так у підлітковому і юнацькому віці. Для кожного віку характерні свої особливості.

Дитячий вік

При маніакальних станах спостерігається легкість у появі веселості і сміху, зухвалість у спілкуванні, підвищена ініціативність, відсутність ознак утоми. Пожвавлення дітей доходить до шаленства, рухливість трудноуправляема.

Підлітковий і юнацький вік

Симптоми маніакального стану: розгальмування, развязанность, пустотливість, нереалістичність прагнень і дій. У пошуках розваг підлітки допускають різні витівки, що доходять до дебошу. Ночами часто не сплять, пишуть вірші, тексти п’єс і романів, що не закінчують, переходять до нового захоплення. При цьому не відзначається зв’язку їхньої діяльності з реальними подіями в їхньому житті.

Патопсихологическое дослідження для хворих із МДП здебільшого проводиться для виявлення глибини депресії. Для цього використовуються особистісні опросники, наприклад ММРІ, тест Кетелла, шкали Спилбергера, Тейлора, колірний тест Люшера й ін. Досліджують при МДП і динаміку мислення. Для цього використовують описані вище тести. У депресивній фазі можна виявити виражену сповільненість темпу психічної діяльності. У маніакальній фазі відзначається нецілеспрямованість мислення, соскальзывание на шлях випадкових асоціацій, “стрибка ідей”.

Можливе використання проективних методик: піктограми, неіснуюча тварина й ін. Інтерпретація цих тестів не входить у програму даного посібника. У випадку утруднення в діагностиці МДП і шизофренії необхідні дослідження мислення. Відсутність порушення мислення по шизофренічному типі при наявності глибокої депресії, уповільненого темпу буде свідчити про МДП.

Епілепсія

Епілепсія – це звичайно що хронічно протікає захворювання, що характеризується наявністю пароксизмальных розладів, що епізодично виникають розладів у свідомості, настрої. Захворювання в більшості випадків приводить до поступової зміни особистості і своєрідному зниженню інтелекту. На віддалених етапах хвороби можуть виникати гострі і затяжні психози.

Этиология епілептичної хвороби не встановлена. Більшість дослідників вважають, що в походженні захворювання велике значення належить спадкоємному фактору, крім цього значна роль у этиологии епілепсії приділяється екзогенним шкідливим факторам (внутрішньоутробним і ранньої постнатальным органічним ушкодженням головного мозку, особливо алергійною-алергійним-токсично-алергійним і травматичним).

Поширеність епілепсії серед населення приблизно 0,3-0,6%. Більш половини людей занедужують у віці до 15 років.

Один з характерних ознак епілепсії – судорожний припадок. Звичайно припадок починається раптово. Іноді за 1-2 дня до припадку з’являються провісники: погане самопочуття, дратівливість, головний біль і т.д. Під час так називаного великого припадку хворий непритомніє, падає, у нього починаються тонічні судороги (різка напруга м’язів тулуба і кінцівок).

Потім починаються клонические судороги (сильні толчкообразные скорочення м’язів кінцівок, шиї, тулуба).

Тривалість припадку – 3-4 хвилини. Після припадку з’являється почуття млявості і сонливості. Під час припадку зіниці не реагують на світло.

Перед судорожним припадком може мати місце аура. Аура по своїх проявах різноманітна в різних хворих. Однак у того самого хворого вона як правило носить стереотипний характер. По аналізі змісту аури психіатр побічно може визначити область мозку, у якій починається розряд. Виділяють кілька типів аури – сенсорну, вегетативну, моторну, психічну, мовну і сензитивную.

Частота припадків може бути різна: від щоденних до двох-одного-двох разів у рік.

Крім типових судорожних припадків бувають атипичные, що виявляються повною відсутністю судорожних компонентів:

 • ¨ малі припадки характеризуються утратою свідомості на кілька хвилин, при цьому хворій не падає;
 • ¨ сутінковий стан свідомості – більш-менш глибоке потьмарення свідомості, порушення орієнтування, наявність марення, галюцинацій, ілюзій застрашливого характеру;
 • ¨ амбулаторний автоматизм – на тлі сутінкового стану свідомості хворий може робити досить складні упорядковані дії. Сюди відноситься сомнамбулізм (лунатизм).

епілепсії

Зміни особистості по епілептичному типі – це тугоподвижность, сповільненість усіх психічних процесів, схильність до застреванию на деталях, докладність мислення, неможливість відрізнити головне від другорядного, дисфории (приступи розладів настрою, частіше схильність до злобно-тужливого).

Результатами хвороби є труднощі з використанням нового досвіду, слабість комбінаторних здібностей, погіршення відтворення минулого досвіду. Слід зазначити полярність афекту – сполучення афективної в’язкості і эксплозивности (вибуховості).

Хворі довго пам’ятають образу, мстять за неї. Відзначається підкреслений до карикатурності педантизм у відношенні одягу, порядку в будинку і т.п. Істотною рисою епілептиків є інфантилізм, що виражається в незрілості суджень, властива деяким хворим неадекватна релігійність. Часто зустрічається перебільшена до солодкуватості, до підлесливості люб’язність; сполучення підвищеної чутливості, ранимости з брутальностью, злостивістю. Обличчя цих хворих малорухомо, маловыразительно, мімічні реакції бідні, хворі скупі і сдержанны в жестах.

Під час патопсихологического дослідження хворих епілепсією вивчається мислення (динаміка, операції), пам’ять, увага, врабатываемость, переключення. Мислення в хворих епілепсією тугоподвижное, грузле. Хворі утрудняються виконати будь-як проби на переключення. Використання таблиць Шульте виявляє уповільнення темпу психічної діяльності (брадикардія).

Час відшукування чисел на одній таблиці збільшується до 1,5-2,5 хвилин і більш. При цьому не відзначається истощаемости, якщо немає соматизации. Особливо виражені утруднення в роботі з модифікованою таблицею Горбова. У методиках «виключення предметів», «класифікація», «аналогії» хворі утрудняються диференціювати головні і другорядні ознаки. Відзначається фіксація уваги на конкретних малоістотних деталях. У результаті випробувані утрудняються встановлювати подібність на основі родової приналежності. При описі малюнків, переказі текстів, установленні послідовності подій по серії сюжетних картин відзначається надмірна деталізація асоціацій, докладність суджень. В асоціативному експерименті відзначається збільшення латентного періоду, часті эхолалические реакції, одноманітне повторення назв тих самих предметів, інертність установки (наприклад, коли хворий відповідає, те тільки прикметниками).

У результаті збідніння словникового запасу хворі утворять антоніми, додаючи частку «не». Особливо виражене утруднення при пред’явленні абстрактних понять. Часто мова хворих буяє уменьшительно-ласкательными суфіксами, уповільнений темп мови. Резонерство при цьому захворюванні відрізняється патетичністю, повчальністю, переоцінкою свого життєвого досвіду, банальністю асоціацій, шаблонами в мисленні. Хворі часто включають себе в ситуації (наприклад, при малюванні піктограм і т.д.), не розуміють гумору (серія малюнків Х. Бидструпа), що свідчить про егоцентризм, недостатність осмислення переносного значення, підтексту. У хворих відзначається зниження пам’яті, крива запам’ятовування «10-ти слів» носить характер «плато». Зниження рівня узагальнення пропорційно зниженню пам’яті.

ОЛІГОФРЕНІЯ

олігофренія

По ступені ваги психічного недорозвинення розрізняють три групи олігофренії:

1. Ідіотія – найбільш глибокий ступінь. Характеризується практично повною відсутністю мови (запас слів до 20) і глибоким слабоумством. Хворі не розуміють навколишніх; тягнуть, що потрапить їм у рот; сидячи в ліжку, одноманітно безглуздо роблять ті самі рухи тулубом.

Імбецильність

Дебільність

У роботі з піктограмами утруднена загальна символізація слова, тому хворі роблять малюнки тільки до конкретних понять. Порушено розуміння переносного значення. Розуміють умовність розповсюджених метафор (при дебільності), прислів’я в основному тлумачать буквально. Утруднено розуміння ситуационно-смыловых зв’язків, підтексту в розповідях, причинно-наслідкових зв’язків у серіях картин, об’єднаних загальним сюжетом. Увага характеризується вузьким обсягом, нестійкістю, труднощями переключення. Відзначається перевага механічної пам’яті над значеннєвий, опосередкованої.

Психічні розлади органічного генеза

У роботі патопсихолога часто необхідно провести діагностику між органічним захворюванням головного мозку і шизофренією. У даному випадку варто ретельно досліджувати увага, пам’ять, мислення, ознаки истощаемости.

В області органічної психопатології для дослідження психічної діяльності хворих захворюваннями головного мозку судинної, атрофической і пухлинної этиологии (пухлини, травми, деякі види судинної патології головного мозку, хвороба Піка, хвороба Альцгеймера, старече слабоумство і т.д.) вимагаються знання не тільки в області патопсихології, але й в області нейропсихології.

При захворюваннях головного мозку різного генеза відзначаються ознаки підвищеної истощаемости, зниження пам’яті, труднощі в оперировании абстрактними поняттями, переносним значенням, інертність мислення. Більш точну інформацію для диференціювання двох органічних захворювань (наприклад, хвороба чи Піка хвороба Альцгеймера), установлення вогнища поразки головного мозку одержують при застосуванні спеціальних тестів нейропсихології.

У результаті органічних змін у головному мозку відзначаються психопатоподобные порушення особистості, астенічні розлади. Можливо також зниження рівня интеллектуально-мнестических процесів. Психопатоподобные порушення особистості характеризуються звуженням кола інтересів, деякою пасивністю, афективною лабільністю, іноді, эксплозивностью, брутальністю. Астенічні розлади виражаються в підвищеної истощаемости, дратівливої слабості. Якщо відзначається интеллектуально-мнестическое зниження, то відзначається зниження критики, безтурботність, ейфорія, гневливость, слізливість.

Особливості патопсихологического дослідження при органічних захворюваннях

Патопсихологическое дослідження пам’яті хворих з цими видами патології виявляє зниження обсягу безпосереднього й опосередкованого запам’ятовування. Введення опосередкування (піктограма) не сприяє поліпшенню відтворення. Випробуваний фіксований на масі другорядних деталей малюнка, що утрудняє утримання в пам’яті стимульных слів. Труднощі відволікання від конкретних деталей, схильність до надмірної деталізації асоціацій приводять до неможливості виділення значимих ознак подібності і відмінності в методиках «виключення предметів», «класифікація предметів», «визначення понять», «порівняння понять» і ін. Звуження обсягу сприйняття утрудняє встановлення причинно-наслідкових зв’язків у серіях картин з єдиним сюжетом, розуміння контексту. У результаті ознак підвищеної истощаемости, що виявляються в методиках «коректурна проба», «рахунок по Крепелину», «таблиці Шульте» і інших, відзначається нерівномірність рівня узагальнення. Це свідчить про коливання розумової працездатності.

Порушення мови.

контамінації

персеверации

парафазії

4) аграфія – порушення листа, що виявляється як утрата здатності писати букви в словах при сохранном інтелекті, часто в результаті недорозвинення фонематичного слуху;

5) алалія – порушення мови при сохранном слуху;

дизартрія

7) афазії – розлад мови, що складає у втраті здатності користатися словами, фразами як засобом вираження думки;

паралексии

1. Вивчається усна, тобто розмовна мова: переказ, повторення, автоматична мова (числа, місяці, вірші).

При цьому акцентується увага на бажанні говорити, на чи бідності багатстві мови, на граматичному ладі, наявності парафазій, персевераций і т.д.

2. Аналіз письмової мови: списування, диктант, переказ-виклад.

3. Розуміння усного мовлення. Приділяють увагу розумінню слів, фраз, простих і складних конструкцій, свідомо безглуздих фраз і інструкцій.

4. Досліджують читання – можливість читання і розуміння прочитаного.

Порушення сприйняття., Порушення праксиса., Дослідження навичок.

атеросклероз

Вираженим порушенням при цьому захворюванні є підвищена истощаемость психічних процесів. При цьому виділяються два основних типи истощаемости:

Гиперстенический, Гипостенический тип

При прогресуванні захворювання виявляються порушення пам’яті: спочатку утрудняється відтворення, потім утримання і следообразование. Особливо виражені труднощі запам’ятовування штучних звукосочетаний. Менш порушена асоціативна пам’ять. Можна відзначити інертність психічної діяльності. Дослідження мислення виявляють нерівномірність рівня узагальнення. На тлі приступності всіх розумових операцій відзначаються рішення на основі виділення другорядних ознак відмінності і подібності. Це викликано підвищеної истощаемостью.

При прогредиентности захворювання можлива поява так називаного атеросклеротического слабоумства: зниження рівня узагальнення, виражене зниження пам’яті, наростання розладів мови (амнестическая афазія, конфабуляции, фиксационная амнезія), зниження критичності мислення, особливо на тлі виснаження.

слабоумство

просту

У поводженні хворого може відзначатися брутальність, черствість, підозрілість, скнарість, замкнутість, виражений егоцентризм. Відзначаються значні розлади пам’яті, як механічної, так і значеннєвий. Крива запам’ятовування десяти слів носить характер «плато» (2-3 слова).

Відзначається порушення следообразования, воспроиз-ведения. Спочатку порушується пам’ять на поточні події, потім і на події минулого. Виражено труднощів зосередження уваги. Знижується рівень процесів узагальнення і відволікання. Мовні розлади характеризується зниженням словникового запасу, багатослівністю, розпливчастістю мови, персеверациями, аграфією, поверховістю, утратою цілеспрямованості. Відзначаються афатические розладу, агнозія, апраксія. При посиленні хворобливих симптомів коло інтересів звужується до прийому їжі, сну і відправлення природних потреб.

Конфабуляторная форма

Делириозная форма

Хвороба Альцгеймера

Це атипичная форма старечого слабоумства, тому що захворювання починається в більш ранньому віці (40-45 років).

Протікає більш важко. При цьому атрофический процес уражає в більшому ступені окремі області головного мозку (тім’яно-потиличні, скроневі, лобові відділи лівої півкулі).

На першій стадії хвороби Альцгеймера відзначаються розлади уваги, интеллектуально-мнестическое зниження, а також порушення письмової мови і читання, гнозиса, праксиса. В другій стадії прогресує слабоумство з афатическими, агностичними й апрактическими розладами. У третій стадії настає глибокий психічний розпад. Послідовність розвитку хвороби така ж, як при старечому слабоумстві, але розпад психічної діяльності більш глибокий. Хворі унаслідок виражених амнестических розладів безпомічні, не здатні обслуговувати себе, можуть робити антисоціальні дії, тому мають потребу в постійному відході.

Хвороба Піка

В основі захворювання лежить атрофія окремих ділянок головного мозку (лобові, скроневі чи тім’яні).

У цих хворих виражені наступні зміни особистості: зниження ініціативи, пасивність, млявість, аспонтанность, афективне огрубіння, часто підвищений тло настрою, полова розбещеність. Відзначається порушення довільної репродукції, інертність проактивного гальмування (так називаний интерферирующий ефект), конфликтность у результаті різкого зниження интеллектуально-мнестической діяльності. Також спостерігаються амнестические розладу, афазії, аграфії, персеверации (слів, фраз, рухів).

Зниження пам’яті звичайно вдруге стосовно перерахованим вище розладів. У хворих довгостроково зберігається можливість написання автоматизованих энграмм і читання (без розуміння).

На початковій стадії захворювання зберігається здатність до фіксації, запечатлению. Хворі відтворюють 7-8 слів з 10-ти в порівнянні з хворими старечим слабоумством і хворобою Альц-геймера (2-3 слова).

Рідко відзначається Корсаковский синдром. Спостерігається швидка прогредиентность слабоумства в порівнянні з хворобою Альцгеймера. Наприкінці захворювання відзначається байдужність до всіх явищ життя і розпад мови.

IV. Психопатії й акцентуації характеру

Акцентуація характеру

По А. Е. Личко, «акцентуації характеру – це крайні варіанти норми, при яких окремі риси характеру надмірно посилені, унаслідок чого виявляється виборча уразливість у відношенні визначеного роду психогенних впливів при гарної, навіть підвищеної стійкості до іншим» .

Визначення риси характеру по Б. Г. Ананьеву:

«Рисою характеру чи є стає лишь істотне відношення до обставин життя і до власних дій. Принциповість, життєрадісність, чесність, вимогливість, строгість, чуйність, товариськість і інші риси характеру являють собою визначені, укорінені в особистості відносини до навколишнього дійсності, суспільству, праці, іншим людям, самому собі» .

По ступені виразності Личко виділяє явні і сховані акцентуації. Явна акцентуація – крайній варіант норми. Риси характеру при цій акцентуації досить виражені протягом усього , життя не настає декомпенсації при відсутності психотравм. Схована акцентуація – звичайний варіант норми. Риси характеру цього типу виявляються в основному при психотравмах, але не відзначається хронічної дезадаптации.

Психопатія

Якщо акцентуація характеру є крайнім варіантом норми, то психопатія – це патологія характеру. По П. Б. Ганнушкину, «психопатії – це аномалії характеру, що визначають весь психічний вигляд індивідуума, накладаючи на весь його щиросердечний склад свій владний відбиток, протягом життя не піддаються скільки-небудь різким змінам і заважають пристосуватися до навколишнього середовища» .

Щоб більш усебічно визначити психопатії, можна розглянути кілька визначень цього поняття.

По вираженню Балля,

«Психопатичні особистості – постійні мешканці області, прикордонної між щиросердечним здоров’ям і щиросердечними хворобами, як невдалі біологічні варіації, як надмірно що далеко зайшли убік від визначеного середнього чи рівня нормального типу» .

Шнейдер: «Психопатичні особистості – це такі ненормальні особистості, від ненормальності яких чи страждають вони самі, чи суспільство» .

):

Патологія характеру (психопатія) завжди характеризується трьома ознаками (критерії Ганнушкина – Кебрикова):

1) тотальностью;

2) стабільністю;

3) дезадаптацией.

Відсутність хоча б одного критерію виключає психопатію.

психопатій

по ступені ваги

¨ важка,

¨ виражена,

¨ помірна.

через виникнення

Конституціональні

Придбані

Органічні

Різні автори пропонують різну типологію психопатій і акцентуацій характеру. Наприклад, так виглядає класифікація, запропонована А. Е. Личко:

гипертимный,

циклоїдний,

лабільний,

астено-невротический,

сензитивный,

психастенічний,

шизоидный,

эпилептоидный,

истероидный,

хитливий,

конформний

Крім окремих типів психопатій Личко виділяє також змішані, наприклад: гипертимно-неустойчивый, сензитивно-психастенический і ін.

Э. Г. Эйдемиллер пропонує свою класифікацію, близьку до типології Личко, у розробленому їм методі аутоидентификации й ідентифікації по словесним характерологическим портретах.

(демонстративний, педантичний, що застряє)

поводження «нервових істериків, алкоголіків, епілептиків»,

примхлива

В. В. Пушків і Г. А. Харитонов розглядають залежність психопатичних розладів підлітків від їхнього віку, підлоги, умов виховання, наявності органічних порушень.

Для діагностики акцентуацій характеру і психопатій використовуються наступні методики: ПДО (патохарактерологический діагностичний опросник), метод ідентифікації Эйдемиллера, методика Леонгарда-Шмишека, MMPI.

Література

1. Ганнушкин П. Б. Вибрані труди./ Під ред. О. В. Кербикова. – М., 1962.

2. Дриль Д. Психофізичні типи в їхньому відношенні зі злочинністю і їхнього різновиду (нервові, істерики, епілептики і збіднілі різних ступенів).

– М., 1895.

3. Леонгард К. Акцентуированные особистості. – Київ, 1989.

4. Личко А. Е. Психопатії й акцентуації характеру. – Л., 1983.

5. Личко А. Е. Підліткова психіатрія. – Л., 1985.

6. Личко А. Е., Іванов Н. Я. Патохарактерологический діагностичний опросник для підлітків. Методичний посібник. – М., 1995.

7. Патохарактерологические дослідження в підлітків. /Під ред. А. Е. Личко, Н. Я. Іванова. – Л., 1981.

8. Шольц Ф. Ненормальності дитячих характерів. – М., 1983.

V. НЕВРОЗИ

Неврози відносяться до так називаного «малі психіатрії», що вивчає хвороби поза психотического станом. Ці хвороби характеризуються не тільки малою інтенсивністю, але і малою тривалістю. Вони підходять під визначення «прикордонні стани». Поняття «прикордонні стани» включають донозологические невротичні розлади, що клінічно оформилися неврозоподобные реакції і стани, психопатії, неврозоподобные і психопатоподобные порушення при соматических захворюваннях і інші, що протікають на невротичному рівні.

На відміну від психопатії, при неврозах страждає лише частина особистості, зберігається критичне відношення до хвороби, що визначає вплив належить прижиттєвим средовым впливам.

Поняття «невроз» було введено в медицину в 1776 р. Cullen. У свій час це було прогресивним, тому що дозволило виділити з ряду соматических захворювань психосоматические розладу і зв’язати їх з порушенням нервової діяльності.

В даний час у поняття «невроз» вкладається різний зміст. Розрізняються і представлення про причини виникнення неврозів.

неврозів

Деякі дослідники вважають, що невротичні феномени викликані визначеними патологічними механізмами чисто біологічної природи (А. И. Струнов, Л. В. Кактурский).

Axenfeld і Huchapd (1983): «Неврози – це незнання, зведене в ступінь нозологической групи» . Тобто при відповідних досягненнях техніки, біології, медицини можна буде знайти морфологічні субстрати, адекватні будь-якому порушенню функції.

З погляду бихевиористов, реально існують лише окремі невротичні симптоми як результат неправильного научения (H. Y. Eysench, J. Wolpe, S. Rachman).

Eysench: «Немає неврозу, що ховається за симптомом, це просто сам симптом» .

Екзистенціалісти (R. May) узагалі не вважають неврози хворобою: «Невроз – це форма відчуженого існування хворого» .

Прихильники гуманістичний психології (C. Rogers) говорять, що невроз – це незадоволена потреба в самоактуалізації.

Представники плину «Антипсихіатрія» затверджують, що неврози – «нормальне поводження в ненормальному суспільстві» .

В. Н. Мясищев вважає, що невроз має психогенну природу. Психогении характеризуються наступними рисами:

1. Зв’язок з особистістю хворого, психотравмой; нездатність хворого самостійно адекватно дозволити психотравмирующую ситуацію.

2. Виникнення і плин неврозу більш-менш зв’язано з патогенною ситуацією і переживаннями особистості: спостерігається визначена відповідність між змінами психотравмирующей ситуації і динамікою стану хворого.

3. Клінічні прояви по змісту зв’язані з психотравмирующей ситуацією і переживаннями особистості, з основними найбільш сильними і глибокими її прагненнями, представляючи собою афективну реакцію, патологічну фіксацію тих чи інших її переживань.

4. Відзначається висока ефективність психотерапії в порівнянні з медикаментозним лікуванням.

Таким чином, невроз – це «психогенне (як правило, конфликтогенное) нервово-психічний розлад, що виникає в результаті порушення особливо значимих життєвих відносин людини і виявляється в специфічних клінічних феноменах при відсутності психопатологічних явищ» .

Для неврозу, по Мясищеву, характерні наступні особливості:

1) оборотність патологічних порушень незалежно від тривалості;

2) психогенна природа;

3) специфічність клінічних проявів, що складаються в домінуванні емоційно-афективних і сомато-вегетативных розладів.

Варто диференціювати поняття «психогения» і «невроз». Поняття «психогении» ширше поняття неврозів; крім неврозів воно містить у собі реактивні стани, психогенні і ситуативні реакції.

За даними Б. Д. Петракова і Л. Б. Петраковой, рівні поширення і темпи «нагромадження» хворих неврозами (і іншими психогениями) у більшості країн світу високі і продовжують рости. Деякі автори, у тому числі і відомому психіатрі H. Hagner (1985), думають, що нинішнє покоління страждає психічними захворюваннями не частіше, ніж попереднє, але деякі дослідники вважають, що кількість неврозів збільшується в зв’язку з технічним розвитком суспільства.

неврозів

Існує безліч класифікаційних розподілів неврозів. Це результат відсутності єдиного погляду на этиологию і патогенез. В основі класифікацій лежать різні ознаки:

¨ этиологический: провина, фрустрація, агресія й ін.

¨ інформаційний: ( чинедолік надлишок інформації);

 • ¨ ситуаційний і реактивний;
 • ¨ конституційний і реактивний по генетичному факторі;
 • ¨ за принципом убування ролі факторів середовища і зростання ролі факторів особистості;
 • ¨ по ознаках професії – неврози керівних кадрів, неврози акторів і т.д.;
 • ¨ по подіях у житті суспільства – військовий, окопний і т.д.

В даний час більшість вітчизняних авторів виділяють три класичні форми неврозів: неврастенію, істерію і невроз нав’язливих станів (Г. К. Ушаков, А. А. Портнов, Д. Д. Федотов, Б. Д. Карвасарский, Ю. Я. Тупицын, Н. К. Липгарт, В. Ф. Матвєєв, М. Г. Арапетянц, А. М. Вейн, Ф. И. Случевский).

Неврастенія

Неврастенія

И. П. Павлов і А. Г. Іванов-Смоленський виділяють три стадії захворювання:

1. У початковій стадії порушене активне гальмування, що виявляється переважно у виді дратівливості і збудливості.

2. У проміжній стадії має місце лабільність збуджувальних процесів з перевагою дратівливої слабості.

3. У заключній стадії розвивається охоронне гальмування, переважає истощаемость, слабість, млявість, апатія, підвищена сонливість, знижене настрій.

А. Кемпински говорить, що слабість, що з’явилася, носить характер постійного почуття утоми. Хворий почуває себе як після важкої фізичної чи роботи після важкого захворювання, скаржиться на м’язові болі, особливо в поперековій області (підвищена напруга цих м’язів), на серцебиття, болі в животі, розладу полової сфери (передчасна эякуляция, імпотенція в чоловіків, аноргазмия в жінок).

вата в голові”

Відзначаються труднощі концентрації уваги і запам’ятовування – ці порушення є проявом психічної утоми. З ранку характерне почуття утоми, до вечора – пожвавлення. Хворі погано засинають, бачать кошмарні, поверхневі сни. Випробують дратівливість, злість, почуття вичерпаності, “вулканічні” виверження гніву.

директорський

“виявитися в інший світі

Поспіх і нудьга зараховуються до рис сучасної цивілізації, тому неврастенію можна розглядати як «неврастенизирование» суспільства технічного прогресу. С. В. Цуладзе, спираючи на психологію відносин, описану В. Н. Мясищевым, вважає, що при неврастенії порушуються відносини «Я» до предметів і облич.

Істерія

Істерія – від греч. hystera – «матка». В часи Платона вважали, що ця хвороба зв’язана з ходінням матки по тілу жінки. Потім були виявлені ті ж симптоми й у чоловіків, але значно частіше істерія зустрічається в жінок.

«великою симулянткою»,

В основі захворювання лежать психогении – фактори эмоцио-нального характеру (емоційний стан хворого, його травми, конфлікти).

конверсією

рухових, сенсорних

Рухові симптоми

Сенсорні симптоми

Психічні симптоми

Варто відрізняти істеричний невроз від істеричної психопатії. Для останньої особистісні відношення більш виражені, приводять до значного «зниженню в соціально-етичному плані». Істеричні риси характеру виявляються з дитинства і часто збільшуються внаслідок неправильного виховання, при цьому виявляються в різних ситуаціях, не маючи чіткого зв’язку з психотравмой.

Невроз нав’язливих станів

Невроз нав’язливих станів

При неврозі нав’язливих станів відзначаються нав’язливі думки, дії, страхи (фобії).

Нав’язливі думки

Нав’язливі дії

Нав’язливі страхи (фобії):

клаустрофобія –

агорафобія –

эрейтофобия –

Можливий страх перед біологічною чи психологічною смертю, перед забрудненням, страх гострих предметів і ін. У виникненні цих страхів можуть бути різні психологічні передумови: сексуальна незадоволеність у шлюбі, схований агресивність, аморальне поводження.

VI. ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РЕАКЦІЇ І ЗАХВОРЮВАННЯ

«Навчання тісного взаємозв’язку самопочуття з психічним станом (тіла і душі) проходить червоною ниткою через всю історію медицини» (Э. Берн) . Ще Гіппократ говорив про те, що лікувати потрібно хворого, а не хвороба. Тобто необхідний цілісний підхід до обстеження і лікування хворого.

Психосоматические захворювання

Психогенні порушення

психогенними

Психогенні фактори можуть викликати наступні фізіологічні порушення в різних органах і системах організму:

 • а) у серцево-судинній системі – частішання серцебиття, зміна кров’яного тиску;
 • б) у системі подиху – його затримку, чи уповільнення частішання;
 • в) у травному тракті – блювоту, поноси, запори, підвищене слиновиділення, сухість у роті;
 • г) у сексуальній сфері – посилену ерекцію, слабість ерекції, набрякання клітора і секрецію генитальной області, аноргазм;
 • д) у м’язах – реакції мимовільного характеру: м’язова напруга, тремтіння;
 • е) у вегетативній системі – пітливість, гіперемію і т.д.

Психогенні захворювання

Існують психічні психогенні захворювання:

 • ¨ реактивні психози;
 • ¨ неврози;
 • ¨ патохарактерологические формування особистості;
 • ¨ психосоматические захворювання.

До психосоматическим захворювань відноситься нервова анорексия — одне з найважчих захворювань у психіатрії, що іноді приводить до летального результату.

Психогенний компонент відіграє велику роль у багатьох органічних захворюваннях: гіпертонічної хвороби, виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, при інфаркті міокарда, мігрені, бронхіальній астмі, виразковому коліті, нейродерміті і т.д.

На початку століття клініцист Вусів писав про найважливіше значення психогений при виникненні шлунково-кишкових захворювань. Зв’язок психічного стану з фізичним розглядав у своїх роботах В. А. Гіляровський.

Швидке поширення і розвиток психосоматическая медицина одержала на початку XX століття з появою робіт із психоаналізу З. Фрейда і його послідовників. У цей час зареєстровані мільйони випадків «функціональних» пацієнтів, соматические скарги яких не підтверджувалися об’єктивними дослідженнями, а лікування ортодоксальними медикаментозними засобами було неефективно. Необхідна була корекція афективних станів, порушених интерперсональных відносин хворих, тобто психотерапія, психологічне консультування.

Дотепер відношення до психосоматическим захворювань, їхньому походженню і лікуванню неоднозначно. Представники психо-анализа ігнорують органну патологію, акцентуючи увагу на інтроспекції, тлумаченні відчуттів пацієнта, виходячи з психотравм дитячого віку.

А. И. Введенский і И. П. Павлов вважають, що надмірні по силі і тривалості подразники змінюють функціональний стан ЦНС і периферичної нервової системи. При цьому порушується умовно-рефлекторна діяльність, утрачається дифференцировка умовних рефлексів. У гострій формі можливий зрив убік чи порушення гальмування.

У той же час багато дослідників наполягають на комплексному підході до походження і лікування цих захворювань: групова й індивідуальна психотерапія, трудотерапія, а також фармаколо-гическое лікування.

Зв’язок функціональних соматических порушень з почуттям пригніченості, тривоги, туги, тобто депресивними і субдепрессивными станами, знаходять автори В. Д. Тополянский, М. В. Струковская.

Таким чином, не можна говорити окремо про психічний і соматическом у медицині:

«Не може бути психічної медицини, що стосується тільки психіки, соматический медицини, що стосується тільки тіла, і психосоматической медицини, що стосується в деяких випадках того й іншого. Є лише один вид медицини, і уся вона психосоматическая» (Э.Берн) .

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСЬОГО КУРСУ

1. Альманах психологічних тестів. — М., 1995

2. Асатиани М. Н. Психотерапія неврозу нав’язливих станів. Посібник із психіатрії. /Під ред. В. Е. Рожнова. – Ташкент, 1985.

3. Атлас для експериментального дослідження в психічній діяльності людини. /Під ред. И. А. Поліщука, А. Е. Видренко. – Київ, 1980.

4. Банщиків В. М., Гуськов В. С., Мягков И. Ф. Медична психологія. – М., 1967.

5. Банщиків В. М. і ін. Методичний посібник до практичного курсу психіатрії на лікувальному факультеті медичного інституту. – М., 1962.

6. Банщиків В. М., Короленко Ц. П., Давыдов И. В. Загальна психопатологія. – М., 1971.

7. Бараш Б. А. Психотерапія і психопрофилактика невротичних розладів у студентів музичного вузу: Дис. … канд. мед. наук. – Л., 1985.

8. Березин Ф. Б., Мирошников М. П., Рожанец Р. В. Методика багатобічного дослідження особистості в клінічній медицині і психогигиене. – М., 1976.

9. Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Соколова Е.Д. Методика багатобічного дослідження особистості. — М., 1994.

10. Берн Э. Введення в психіатрію і психоаналіз для непосвячених. – Спб, 1991.

11. Бжалава И. Т. Сприйняття й установка. – Тбілісі, 1965.

12. Биренбаум Г. В. До питання про утворення переносних і умовних значень слова при патологічних змінах мислення. //Нове в навчанні про апраксію, агнозії, афазії. – М., 1984.

13. Блейхер В. М. Клінічна патопсихологія. – Ташкент, 1976.

14. Блейхер В. М. Експериментально-психологічне дослідження психічно хворих. – Ташкент, 1971.

15. Блейхер В. М., Бурлачук Л. Ф. Про деякі теоретичні концепції проективних методів дослідження особистості в закордонній психології і патопсихології. //Журнал невропатології і психіатрії ім. С. С. Корсакова. – 1972. – № 5.

16. Блейхер В. М., Машек Ю. А. Досвід застосування психометрических досліджень пам’яті при церебральному атеросклерозі. //Невропатологія і психіатрія. – 1974. – №2.

17. Бондарева Л. В. Порушення взаємин безпосередньої й опосередкованої пам’яті в хворих епілепсією. //Психологічні дослідження. – МГУ, 1971. – Вып. 3.

18. Бурлачук Л. Ф. Дослідження особистості в клінічній психології. – Київ, 1979.

19. Бурхливо М. Е. Терапія творчим самовираженням. – М., 1989.

20. Васильченко Г. С. Загальна сексопатологія. Керівництво для лікарів. – М., 1977.

21. Васильченко Г. С. Приватна сексопатологія: У 2-х т. – М., 1983.

22. Васильченко Г. С., Решетняк Ю. А. Любов, шлюб, сексуальне партнерство. – М., 1977.

23. Вассерман Л.И., Горькавая И.Л., Ромицына Е.Е. Тест підлітки про батьків. — М., 1995.

24. Уласова Т. А. Про дітей з відхиленнями в розвитку. – М., 1973.

25. Вікові аспекти групової психотерапії при нервово-психічних захворюваннях. //Сб. наукових праць Інституту ім. В. М. Бехтерева. – Л., 1988. – Т. 121.

26. Волкова Г. А. Особливості поводження дітей з неврозами в конфліктних ситуаціях. /Отв. ред. Е. С. Іванов. – Л., 1988.

27. Вроно М. Ш. Шизофренія в дітей і підлітків. – М., 1971.

28. Ганнушкин П. Б. Вибрані труди. / Під ред. О. В. Кербикова. – М., 1962.

29. Гильяшева И. Н. Про застосування методики ТАТ у діагностиці неврозів і шизофренії. //Психологічні проблеми психогигиены, психопрофилактики і медичної деонтології. – Л., 1972.

30. Гильяшева И.Н., Игнатьева Н.Д. Міжособистісні відносини дитини. — М., 1994.

31. Гіляровський В. А. Вибрані труди. / Під ред. Г. К. Ушакова. – М., 1973.

32. Гоштаус А. А. Застосування особистісного опросника в діагностиці параноидной шизофренії. //Математичні методи в психіатрії і неврології. – Л., 1972.

33. Групова психотерапія при неврозах і психозах. / Під ред. Б. Д. Карвасарского. Л., 1975.

34. Деонтологія і психосоматика. //Психогигиена і психопрофилактика. /Під ред. В. К. Мягер. – Л., 1983.

35. Докучаєва М. А. Про дослідження методики рахунка по Крепелину в психіатричній лікарні. //Психологічні методи дослідження в клініці. – 1976. – №2.

36. Дриль Д. Психофізичні типи в їхньому відношенні зі злочинністю і їхнього різновиду (нервові, істерики, епілептики і збіднілі різних ступенів).

– М., 1895.

37. Захаров А. И. Неврози в дітей і підлітків. – Л., 1988.

38. Захаров А. И. Досвід групової психотерапії при неврозах дитячого і підліткового віку. – Л., 1986.

39. Захаров А. И. Особливості сімейних відносин і сімейної психотерапії при неврозах дитячого віку: Автореф. канд. дис. – Л., 1976.

40. Захаров А. И. Психологічні фактори формування неврозів у дітей: Автореф. докт. дис. – Л., 1991.

41. Зейгарник Б. В. Патологія мислення. – М., 1962.

42. Зейгарник Б. В. Патопсихологія. – М., 1976.

43. Изрина С. Н. Організація допомоги і первинної профілактики в ситуаціях кризи (огляд закордонної літератури).

//Проблеми профілактики нервових і психічних розладів. / Під ред. В. К. Мягер. – Л., 1976.

44. Ісаєв Д. Н. Психічне недорозвинення в дітей. – Л., 1982.

45. Карвасарский Б. Д. Медична психологія. – Л., 1982.

46. Карвасарский Б. Д. Неврози. – М., 1990.

47. Карвасарский Б. Д. Психотерапія. – М., 1985.

48. Кемпински А. Психопатологія неврозів. – Варшава, 1975.

49. Киршбаум Э. И., Еремеева А. И. Психічні стани. – Владивосток, 1990.

50. Ковальов В. В. Психіатрія дитячого віку. – М., 1979.

51. Козлов В. П. Профілактика і психотерапія фобических станів у дітей. //Проблеми профілактики нервових і психічних розладів. /Під ред. В. К. Мягер. – Л., 1976.

52. Козюля В.Г. Застосування тесту СМОЛ. — М., 1995

53. Комплексні дослідження в суицидологии. //Сб. научн. праць. – М., 1986.

54. Кінцевий Р., Боухал М. Психологія в медицині. – Прага, 1983.

55. Кононова М. П. Посібник із психологічного дослідження психічно хворих дітей шкільного віку. – М., 1963.

56. Корнілов А. П. Порушення целеобразования при шизофренії й епілепсії.: Автореф. канд. дис. – М., 1980.

57. Костандов Э. А. Сприйняття й емоції. – М., 1977.

58. Кратохвил С. Групова психотерапія. – Прага, 1978.

59. Кудрявцев Э. А. Судово-психологічна експертиза. – М., 1984.

60. Лебединський М. С., Мясищев В. Н. Введення в медичну психологію. – Л., 1966.

61. Левітів Н. Д. Фрустрація як один з видів психічних станів. //Вопр. психол. – 1967. – № 6.

62. Ледер С. Етичні аспекти в психотерапії. //Транскультуральные дослідження в психотерапії. / Під ред. С. В. Кабанова. – Л., 1989.

63. Лейнг Р. Розділене Я. — К., 1995.

64. Леонгард К. Акцентуированные особистості. – Київ, 1989.

65. Либих С. С. Колективна психотерапія неврозів. – Л., 1973.

66. Липгарт Н. К. Нав’язливі стани при неврозах. – Київ, 1978.

67. Лисицин Ю. П. Кризові явища в охороні здоров’я і теоріях медицини капіталістичних країн. – М., 1964.

68. Личко А. Е. Підліткова психіатрія. – Л., 1985.

69. Личко А. Е. Психопатії й акцентуації характеру. – Л., 1983.

70. Личко А.Е., Іванов Н.Я. Діагностика характеру підлітка. — М., 1995.

71. Логинова С. В., Рубинштейн С. Я. Про застосування методу «піктограм» для експериментального дослідження мислення психічних хворих. – М., 1972.

72. Лэнг Р. Д. Розколоте «Я». — Спб, 1995.

73. Мастерс і Джонсон про любов і секс. У 2 ч. (Мастерс У., Джонсон В., Колодны Р.) – Спб, 1991.

74. Мерлин В. С. Лекції по психології мотивів людини. – Перм, 1971.

75. Мерлин В. С. Проблеми експериментальної психології особистості. – Перм, 1970.

76. Михєєв В. В., Невзорова Т. А. Нервові і психічні хвороби. – М., 1953.

77. Мучник Л. С., Смирнов В. М. Подвійний тест для дослідження короткочасної пам’яті. //Психологічний експеримент у неврологічній і психіатричній клініці. /Під ред. И. М. Тонконогого. – Л., 1969.

78. Мясищев В. Н. Введення в медичну психологію.

79. Мясищев В. Н. Психологія відносин. – Воронеж, 1995.

80. Мягер В. К. Диэнцефальные порушення і неврози. – Л., 1976.

81. Неврози і прикордонні стани. /Під ред. В. Н. Мясищева, Б. Д. Карвасарского , А. Е. Личко – Л., 1972.

82. Патохарактерологический діагностичний опросник для підлітків і досвід його практичного застосування. / Ред. А. Е. Личко, Н. Я. Іванова. – Л.: Изд. инст. їм. В. М. Бехтерева, 1976.

83. Патохарактерологические дослідження в підлітків. /Під ред. А. Е. Личко, Н. Я. Іванова. – Л., 1981.

84. Певзнер М. С. Дитята-олігофрени. – М., 1959.

85. Петренко Л. В. Порушення вищих форм пам’яті. – М., 1976.

86. Поляків Ю. Ф. Патологія пізнавальної діяльності при шизофренії. – М., 1974.

87. Проблеми шизофренії дитячого і підліткового віку.// Сб. научн. праць під ред. М. Ш. Вроно. – М., 1986.

88. Психічні розлади в соматической клініці. //Сб. научн. праць під ред. Б. А. Лебедєва. – Спб., 1991.

89. Психологічна діагностика відносини до хвороби при нервово-психічних і соматических захворюваннях. / Сб. научн. ст. під ред. Л. И. Вассермана, В. П. Зайцева. – Л., 1990.

90. Психологія і психопрофилактика: Збірник наукових праць. /Під ред. В. К. Мягер, В. П. Козлова, Н. В. Семеновой-Тянь-Шанской. – Л., 1983.

91. Психологія. Словник. /Під общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М., 1990.

92. Психосоматические і соматопсихические розладу дітей. – Л., 1990.

93. Психосоматическое розвиток і норма реакції. /Під ред. Ушакова. – М., 1975.

94. Рубинштейн С. Я. Експериментальні методики патопсихології. – М., 1972.

95. Рубинштейн С. Я. Експериментальні методики патопсихології і досвід їхнього застосування в клініці. – М., 1970.

96. Посібник із психіатрії: У 2-х т. /Під ред. А. В. Снежневского. – М., 1983.

97. Румянцев Г. Г. Досвід застосування методів незакінчених пропозицій у психіатричній практиці. //Дослідження особистості в клініці в екстремальних умовах. – Л., 1969.

98. Савенко Ю. С. Діагностична значимість методу Роршаха. //Психологічні проблеми психогигиены, психопрофилактики і медичної деонтології. – Л., 1976.

99. Свядощ А. М. Неврози. – М., 1982.

100. Селье Г. На рівні цілого організму. – М., 1972.

101. Селье Г. Стрес без дистресса. – М., 1982.

102. Селье Г. Еволюція концепції стресу. – Новосибірськ, 1976.

103. Семичов С. Б. Предболезненные психічні розлади. – Л., 1987.

104. Семичов С. Б. Теорія криз і психопрофилактика. – Л., 1987.

105. Семке В. Я. Істеричні стани. – М., 1988.

106. Слуцкий А. С., Групова емоційно-стресова психотерапія в клініці прикордонних станів. – М., 1984.

107. Собчик Л. Н. Методи психологічної діагностики: У 3-х випусках. – М., 1990.

108. Собчик Л. Н. Посібник по застосуванню психологічної методики MMPI. – М., 1971.

109. Собчик Л. Н. Стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості. Методичне керівництво. – М., 1990.

110. Спиваковская А. С. Профілактика дитячих неврозів. – М., 1980.

111. Стрес і психічна патологія. /Сб. наукових праць. – М., 1983.

112. Сухарева Г. Е. Клінічні лекції по психіатрії дитячого віку: У 3 т. – М., 1959-1965.

113. Тарабарина Н. В. До експериментально-психологічного дослідження стану фрустрації при неврозах. //Питання діагностики психічного розвитку. – Таллін, 1974.

114. Тепеницына Т. И. Аналіз помилок при дослідженні уваги методом коректурної проби. //Питання психології. – 1959. – №5.

115. Тепеницына Т. И. Про психологічну структуру резонерства. //Питання експериментальної патопсихології. – М., 1965.

116. Тополянский В. Д., Струковская М. В. Психосоматические розладу. – М., 1986.

117. Ушаков Г. К. Прикордонні нервово-психічні розлади. – М., 1987.

118. Фуллер Торри Э. Шизофренія: книга в допомогу лікарям, пацієнтам і членам їхніх родин. — Спб, 1996.

119. Шольц Ф. Ненормальності дитячих характерів. – М., 1983.

120. Эберлейн Г. Страхи здорових дітей. – М., 1981.

121. Яковлева Е. К. Патогенез і терапія неврозу нав’язливих станів. – Л., 1959.

122. Яковлева Е. Н., Зачепицкий Р. А. Роль неправильного виховання в патогенезі неврозів. – Л., 1960.

123. Якубик А. Істерія. – М., 1982.

124. LifeLine і інші нові методи психології життєвого шляху. /Під ред. А. Кроника. – М., 1993.

Зейгарник Б. В. Патология мышления. – М., 1962.

Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии. – М., 1972. С. 264.

Психология. Словарь. /Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М., 1990. С. 54.

Банщиков В. М., Короленко Ц. П., Давыдов И. В. Общая психопатология. – М., 1971.

Мясищев В. Н. Введение в медицинскую психологию.

Селье Г. На уровне целого организма. – М., 1972.

Там же.

Семичов С. Б. Теория кризисов и психопрофилактика. – Л., 1987.

Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера. -Л., 1983.

Там же.

Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера. -Л., 1983.

Там же.

Там же.

Там же.

Карвасарский Б. Д. Неврозы. – М., 1990.

Там же.

Карвасарский Б. Д. Неврозы. – М., 1990.

Там же.

Там же.

Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. – СПб., 1991.

Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. – СПб., 1991.