Проблема особистості в психології

Зміст

Запровадження

1. основні напрями з розробки проблеми особистості там

2. Вітчизняні підходи до вивчення проблеми особистості психології

Укладання

Список використаних джерел

Запровадження

Відомо, що сама особистості для сучасної психології неабияк актуальною. Про це свідчать величезна наукова література, та й педагогічна література, присвячена концепціям і теоріям особистості, налічує кілька сотень найменувань.

«Темп розвитку психології особистості, – пише А.Асмолов, – стане серйозніших, якщо навести такі факти, які заторкують тільки один проблеми психології особистості, – проблему «Я». Якщо 1969 р. цієї проблеми було присвячено близько чотирьохсот публікацій, то 1980 р. їх кількість перевищила тисячу».

Такий інтерес до психологічному вивченню особистості, звісно, випадковий. Через ідею особистості маніфестують себе і його сучасний людина, і «культуру, і творчість.

Усе відбувається і натомість загострення уваги до всього циклу гуманітарних тим, у якого, безумовно, лежать проблеми культури та особистості.

Звертаючись до вивчення особистості, психологи сподіваються зрозуміти людини, з одного боку, як єдине ціле, з’єднати, «конфіґурувати» різні ставлення до ньому, отримані у різних психологічних теоріях, з іншого – як унікальний і індивідуальне суб’єктивне освіту.

1. основні напрями з розробки проблеми особистості там

>Типологическое напрям

вчення про типах особистості

Усередині типологічного напрями, своєю чергою, виділяються його види, варіанти. Так, досить стала вельми поширеною отримала спроба зв’язати типологічні особливості особистості з типом організму, типом будівлі тіла.

Представником цієї тенденції виступає У.Шелдон. До Шелдона ця ідея було представлено на роботах Ернста Кречмера.

Другим варіантом типологічного підходи до вивченню особистості є думка Ганса ЮргенаАйзенка. На відміну від Шелдона, він намагався зв’язати особистісні характеристики з декотрими динамічними особливостями функціонування нервової і гормональної систем організму [2, стор. 148].

>Типологические дослідження особистості, зазвичай, орієнтуються на біологічні основи, біологічні передумови розвитку особи і приділяють недостатню увагу соціально-культурним аспектам, і навітьмежличностним відносинам як чинникам та технічним умовам формування особистості окремої людини. Це стосується і до концепціїАйзенка, і – у ще більшою мірою – до концепції Шелдона.

14 стр., 6610 слов

Методологічні та теоретичні проблеми психології

... анализе важнейших категорий психологии. Однак зрозуміло, що методологічні проблеми, які виникають в умовах розвит­ку психологічної ... суб'єкта й об'єкта в психології, взаємозв'язок мозку і психіки, роль органів чуття та їх вплив на зовнішній ... розвиваються практична, прикладна, соціальна та інші галузі психологічного знання, з'явилися нові наукові напрями та дисципліни. Вітчизняна психология вышла ...

Напрям, що з вивченням чорт особистості

чорт особистості

Ця теорія, як і направлення у цілому, характеризується наступним основним постулатом: особистість конкретної людини то, можливо адекватно описана шляхом її локалізації у системі шкал, сукупність яких собою набір чорт особистості.

У межах цього напряму не приділяється достатньої уваги проблемі мінливості чорт особистості, а про їхнєформируемости, цілеспрямоване зміні. Риси тут розуміються чимось стабільне, стійке, а саме, що необхідно виявити з допомогою спеціальної техніки, і потім підрахувати кореляції. Але ж мінливості справді є. Ця сторона особистості залишається поза дослідження.

Психоаналітична теорія особистості

розвитку особистості онтогенезі

стадійпсихосексуального розвитку

>Социально-когнитивное напрям

Останніми роками досить популярнішою стаєсоциально-когнитивное направлення у теоретичному осмисленні проблеми особистості. Його представляють, зокрема,социально-когнитивная теорія особистості АльбертаБандури і теорія соціального навчання ДжуліанаРоттера.

характеристики ситуативні, мінливі

Цей новий напрям досліджень особистості, хоч і називається теорією соціального поведінки, недостатньо розроблено, воно зводиться до дуже простим положенням й, звісно, уразити для критики, оскільки за всіх обмовках особистість хіба що «розчиняється» в актуально здійснюваній поведінці.

>Культурологическое напрям

Значне напрям досліджень особистості пов’язані з аналізом культури, тобто. впливу соціального досвіду на індивідуума. Вплив культури на конкретної людини у межах цього напряму конкретизується через поняття ролі . Роль – якась система соціальних функцій, що має виконувати людина, система очікувань , що з виконанням цих функцій, те, чого очікують від людини, коли він приймає цю соціальну позицію . Вимоги лише до й тієї ролі варіюються у різних культурах [2, стор. 137].

У межах такого підходу проводиться розрізнення видів ролей. Виділяються ролі, які ми вибираємо, котрі як б задано. Наприклад, чоловічі і жіночі ролі. Є ролі, у виборі що їх більш самостійні, скажімо професія.

Позитивним моментом цього є спроби подолати досить популярну біологічну орієнтацію у дослідженні типів особистості, вийти далеко за межі фізіологічного підходу і звернутися до соціально-культурним чинникам.

Проте цей підхід має одну істотне обмеження: сама культура, соціальність розуміється у межах досить вузько. Тут увагу концентрується, зазвичай, на найближчій соціальному середовищі, на найближчому соціальному оточенні. Якщо йдеться про онтогенезі, це відносини з батьками, з найближчими друзями, сусідами тощо. Це, звісно, важливу складову соціальних, чинників. Але вони повинні ні з жодному разі затіняти ширший клас соціальних впливів, чинників, що з включенням людини у реальний продуктивний працю, до системи виробничих відносин. Ця деталь до уваги береться у межах цього напряму.

Експериментальні дослідження особистості

Крім вищезгаданих досліджень особистості є велика кількість конкретних експериментальних досліджень, які порушують окремі, приватні проблеми психології особистості. Вони розглядаються конкретні запитання, більшість дослідників щодо особистості свідомо зрікаються широких теоретичних узагальнень.

17 стр., 8143 слов

Сучасні психологічні теорії особистості

... поняття особистості 11. Погляди Б.Г. Ананьева на особистість 12. Концепція особистості Г.С Костюка Список літератури 1. Теорія В. Джемса В. Джемс (1842--1910) -- видатний американський психолог, ... особистість стоїть вище матеріальної. Духовна ж особистість має бути для людини найвищою цінністю: особистість ... «самосвідомість» особистості тощо. В. Джемс вивчав особистість у межах власної концепції ...

Отже, експериментальні дослідження особистості можна як особливе напрям, що характеризується свідомої орієнтацією на емпіричне вивчення окремих проявів особистості. Це саме собою важливо та цікаво, але, природно, не приводить до створення нових теорій особистості. Через війну виявляється, що експериментальні підходи до постаті потребують в усі більшому доповненні теорією [6, стор. 498 – 499].

2. Вітчизняні підходи до вивчення проблеми особистості психології

ПідхідС.Л. Рубінштейна

Перший підхід характеризується досить широким колом явищ, що відносяться до психології особистості. Такий підхід представлений і було реалізовано в працяхС.Л. Рубінштейна й його послідовників, зокрема у роботах Є.В.Шороховой,К.А.Абульхановой-Славской.

цілісна сукупність внутрішніх умов, якими переломлюються все зовнішні впливи

особистісного підходу

ідеяопосредуемости зовнішніх впливів внутрішніми станами

«особистісне властивість»

ідеяформируемости особистісних характеристик під час здійснюваної людиною діяльності.

Уявлення стосовно особи у шкільництві В.М. М’ясищева

Ленінградський психолог В.М.Мясищев зробив внесок у дослідження особи і запропонував свою інтерпретацію, свою версію те, що є особистість як конкретне освіту. Центральним поняттям в нього було поняття «ставлення». Саме відносини людини до світу, до людей і собі, на думку М’ясищева, найповніше й всебічно характеризують особистість конкретної людини.

>Мясищев розробляв переважно проблематику аномалій особистості, зокрема неврозів. Тому особливо цікавила область порушень відносин людини навколишнім світом, їх дисгармонії, властивій невротичного розвитку [6, стор. 506 – 507].

Разом про те слід зазначити, що правове поняття «ставлення», безперечно, що відбиває певну реальність, був піддане докладного аналізу. Є підстави вважати, що це поняття фіксує досить великий спектр психічних явищ. Отже, актуальною залишається завдання уточнення цього поняття і диференціації його значень, подальшого аналітичного дослідження, що такий же стосунок.

Значення досліджень установки для психології особистості

Суттєвий внесок у розробку проблеми особистості внесли представники школи грузинської психології –Д.Н. Узнадзе та її послідовники. У межах цієї школи центральним стало поняття «установка», з допомогою якого дослідники намагалися висловити найбільш суттєве в особистості людини.

Проте за всієї важливості які у даної школі конкретних досліджень слід зазначити, що однією і тим самим терміном тутобознается занадто велике коло явищ: те й ілюзії сприйняття, і міжособистісні стосунки. Тим паче, як і поняття установки самими авторами пояснювали через поняття особистості: наприклад, «установка як модифікація особистості», «установка як модус особистості».

смислові установки

8 стр., 3638 слов

Психологічні властивості людини

... взаємозв'язок. Адже поняття «суб'єкт», «індивідуальність», «особистість» тотожні: всі вони розкриває специфічний аспект буття людини. Особистість то, можливо ... людини у матеріальну та Духовну культуру свого нашого суспільства та людства, тобто неповторний внесок особистості суспільний розвиток. У психології ... Ці зв'язку виявляється у конкретних індивідуальних властивості та вчинках людей, які входять у ...

Підхід О.Н. Леонтьєва

У межах такого підходу як основне параметра характеристики особистості обраний параметр співвідношення мотивів, їх ієрархії, чи ієрархії діяльності, що реалізує людина. Це майжесинонимичние висловлювання, оскільки кожна діяльністьрелевантна деяким мотивів, тому треба вжити термін «ієрархія діяльності», а можна – «ієрархія мотивів».

Відповідно до цього підходу наявність або відсутність тих чи інших здібностей в людини не описує особистість. З іншого боку, і характер людину, як щось, лист про стійкий стиль взаємовідносин людини з які вас оточують, сам собою особистість не характеризує.

Особистість, на думку Леонтьєва, – цей психологічний освіту особливого типу, що породжується життям особи у суспільстві. [1, стор. 477]

>Соподчинение різних діяльностей створює підставу особистості, формування якої у процесі соціального розвитку (онтогенезу).

До поняттю «особистість» Леонтьєв не відносивгенотипически зумовлені особливості людини – фізичну конституцію, тип нервової системи, темперамент, біологічні потреби,аффективность, природні зачатки, і навіть прижиттєво набуті, вміння і навички, зокрема професійні.

Перераховані вище категорії, на його думку, становлять індивідуальні властивості людини. Властивості індивіда не переходить до властивості особистості. Навіть трансформовані, вони і залишаютьсяиндивидними властивостями, не визначаючи що складається особистості, а становлячи лише передумови та умови його формування. [2, стор. 146]

КонцепціяЛ.И.Божович

Тенденція до вужчої трактуванні поняття «особистість» представленій у працях вітчизняного психологаЛ.И.Божович.

>Божович виділяє такі це основна прикмета, характеристики особистості. Основний у тому числі є здатність керувати своєю амбіційною поведінкою і діяльністю. Це з суті, вираз інакше кажучи тієї ж самої думку про свідомих, оскільки управляти своєю поведінкою і діяльністю особистість може тільки основі самосвідомості [3, стор. 285].

До інших ознак особистості ставляться такі: сприйняття себе, немов створення єдиного цілого, відмінного від навколишньої дійсності та інших людей; переживання свого «Я»; наявність власних поглядів і власного ставлення до світу, власних моральних вимог, і оцінок, що роблять людини стосовно стійким й незалежною від ситуативних впливів середовища.

Спеціально виділяється ознака, пов’язані з особливої формою активності, яка передбачає наявність ієрархії в мотиваційної сфері. Цей ознака – здатність діяти, слідуючи як безпосереднім спонуканням, а й у відповідність до свідомо поставленими цілями і прийнятими намірами [6, стор. 510 – 511].

>Психофизиологические дослідження індивідуальних відмінностей

Однією з ініціаторів психофізіологічних досліджень індивідуальних особливостей з’явивсяБ.М.Теплов. Свого часу він дуже чітку позицію у цьому питанні, підкреслюючи, що визначеної зв’язок між властивостями нервової системи та їх проявами у реальному життєдіяльності.

Попри всю важливість диференційних досліджень психофізіологічних характеристик людини непотрібно абсолютизувати їх значення і розробити проблем психології особистості. Проте впадати у в іншу крайність – думати, що ніякого значення всі ці індивідуальні особливості немає. Так було в екстремальних умовах, у ситуаціях перевантаження можуть надати значний вплив на результат діяльності. [6, стор. 513]

17 стр., 8095 слов

Поняття особистості в психології ( )

... набутими властивостями» (А. Н. Леонтьєв). Таким чином, поняття «особистість» потребує особливої ??характеристиці, яка могла б описати ... сутність кожної конкретної людини як особистості складає сукупність конкретних соціальних зв’язків і відносин, у які він виявляється, ... процесу. Особистістю в психології позначається системне (соціальне) якість, що набувається індивідом у предметній діяльності та ...

Укладання

Розробка проблематики особистості психології – це інтенсивно розвиваючись область науки, у якій накопичуються дедалі більше нових даних. У цій сфері існує великий сектор та напрямів і теорій – від напрямів, переважно підкреслюють біологічну, спадкову обумовленість особистісних характеристик людини, до напрямів, які свою увагу виключно культурних чинниках. Останній напрям носить вкрай обмежений характер через обмеженість у ньому трактування культури та соціальності.

У психології особистості відбуваються значне накопичення емпіричних даних, і розробка методик дослідження особистості. Формулювання низки теоретичних положень, про які йшлося вище, поки що не призвело до задовільного знання стосовно особи людини.

Разом про те більшість психологів, мають достатнього досвіду у цій галузі, краще усвідомлюють необхідність переходу від розробки приватних, хоч і важливих питань