Гуманно-особистісна технологія Ш.О. Амонашвіллі

Зміст

  • Вступ
  • 1. Теоретичні основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі Ш. Амонашвілі
  • 1.1 Гуманістична педагогіка Ш. Амонашвілі
  • 1.2 Толерантність у концепції гуманної педагогіки Шалви Амонашвілі
  • 1.3 Основи гуманно-особтистісного підходу до дітей в освітньому процесі Ш. Амонашвілі — Доброта, щирість, відданість
  • 2. Відкритий урок Уроки духовного життя по Ш.А. Амонашвілі «Сердцеведення»
  • Висновки
  • Список використаних джерел

гуманна педагогіка амонашвілі особистісний

надання дітям ініціативи у пізнавальній діяльності, створення емоційно стимулюючого навчального середовища, розвиток у дітей саморегуляції і свободи, закорінених у почуття й усвідомлення особистої відповідальності;

здійснення навчально-виховного процесу в атмосфері взаємодії, приязні, емоційної співдружності;

структурування педагогічного процесу на визнаній педагогом і дітьми солідарній основі;

виконання вчителем ролі порадника, консультанта, джерела знань, метою якого є створення для учнів реальних можливостей вибору пізнавальних альтернатив і самореалізації у формі, яка б відповідала рівневі розвитку кожного з них;

формування і добір освітніх програм з огляду на максимальні можливості розвитку потенціалу і стимулювання творчих здібностей дітей, обговорення вчителем з учнями проблем пізнавального розвитку, засобів його оцінювання.

Гуманістична педагогіка дає широкий простір для реалізації позиції дитини у процесі навчання й виховання. У контексті гуманістичної освітньої парадигми принципово іншою бачиться і позиція педагога, якому належить бути не засобом, а визначальним чинником навчального процесу, соратником і супутником дитини на шляхах пізнання. Вчитель, вихователь є провідною фігурою успішної педагогічної взаємодії з вихованцями, від нього залежить оперативність враховування їх особистісних якостей, які постійно змінюються під впливом зовнішніх обставин та індивідуального зростання.

9 стр., 4262 слов

Педагогіка як наука і як мистецтво

... Педагогіка органічно пов'язана з психологією. Педагогіка тісно пов'язана з фізіологією. Соціологія як наука про суспільство, про процеси його функціонування і розвитку, торкається й галузі освіта, виконання науки ... Це і забезпечує процес розвитку науки. Об'єктом педагогіки є процес формування особистості, система явищ, пов'язаних з розвитком індивіда. Предметом педагогіки є об'єктивні закони процесу ...

Особистісно-орієнтовану педагогіку називають інноваційною. Але, як справедливо стверджують вітчизняні вчені, інноваційною вона є тільки для нашої педагогічної системи, оскільки інші уже давно еволюціонують у гуманістичному напрямі, поступово трансформуючись у систему нових відносин.

На сьогодні зарубіжна педагогічна інноватика випередила у розвитку інноваційні процеси в техніці, матеріальному виробництві тощо. Не випадково інноваційна діяльність у сферах матеріальної і духовної культури багатьох найрозвинутіших у сучасному світі країн розпочиналася з виховання нового покоління обдарованих дітей, яким належало у майбутньому здійснювати відкриття. Наприклад, у Японії Асоціацію раннього розвитку і організацію «Навчання талантів» очолює засновник всесвітньо відомої фірми «Соні» Масару Ібука. Основою розвитку розумових здібностей дитини він вважає її особистий досвід пізнання у перші три роки життя, коли активно розвиваються структури мозку. Саме в цей період провідним видом діяльності людини стає навчання, формується її креативний (творчий) потенціал, який є головним засобом розвитку творчості особистості. Тому кожна дитина може бути талановитою, якщо до неї будуть застосовані гуманні методи навчання, які оптимально відповідають її можливостям.

Потреба в людях, готових до життя у постійно змінюваному соціумі, налаштованих і здатних творити нове у своїй діяльності, покликала до життя і стимулює, каталізує (прискорює) інноваційні освітні процеси, вихід яких на новий рівень забезпечує стабільність і розвиток соціуму.

Гуманістична спрямованість інноваційних процесів у системі освіти зумовлена співіснуванням і складними взаєминами в науковій педагогіці й педагогічній практиці традиційної наукової педагогіки, що орієнтована на об’єктивні закономірності виховання й має своїм головним джерелом наукові дослідження, і створюваної педагогами-новаторами педагогіки співробітництва.

Тому актуальним є вивчення гуманної педагогіки Ш.А. Амонашвілі, який в 60 — 70-х роках очолив масовий експеримент у школах Грузії, що мав широкий відгук по усьому світі в силу обґрунтування нового наукового напрямку, що знайшло популярність за назвою «Гуманно-Особистісний підхід до дітей в освітньому процесі». Його система «Школа життя» рекомендована Міністерством освіти РФ для застосування на практиці. Принципи гуманної педагогіки, розроблювальні Шалвой Олександровичем Амонашвілі, зрозумілі й близькі всім творчо працюючим педагогам, які хочуть позбутися у своїй роботі від рутини й шаблонів авторитарної педагогіки.

Найбільш повна відповідь на питання «Що таке гуманна педагогіка?» ми знаходимо в Шалви Олександровича: «Ця педагогіка приймає дитину таким, який він є, погоджується з його природою. Вона бачить у дитині його безмежність, усвідомлює його космічність і веде, готовить його до служіння людству протягом всього життя. Вона затверджує особистість у дитині шляхом виявлення його вільної волі й будує педагогічні системи, процесуальність яких визначають учительська любов, оптимізм, висока духовна моральність. Вона заохочує педагогічну творчість і призиває до педагогічного мистецтва. Гуманне педагогічне мислення прагне осягнути неосяжне, і в цьому сила утворювальних систем і процесів, породжених у його надрах». У традиційній педагогіці педагогічне мислення двумірно, усе будується на заохоченні й покаранні: поводиться дитина добре — заохочуємо, погано — караємо; учиться — добре, не вчиться — погано й т.п. А педагогічному процесу, по Амонашвілі, властивий «четвертий вимір у педагогічному мисленні» — духовна спрямованість нагору, прийняття дитини таким, який він є.

5 стр., 2063 слов

Сучасні взаємозв’язки психології та педагогіки

... джерелом існування та розвитку педагогічних наук. Предмет сучасної педагогіки — виховна діяльність, що здійснюється в закладах ... зародилося з появою людини. Воно виникло з практичної потреби пристосування підростаючого покоління до умов суспільного життя і виробництва, ... на культурно-історичному досвіді рідного народу, його традиціях, звичаях і обрядах, багатовіковій мудрості, духовності. Воно є ...

Метою курсової роботи є вивчення гуманістичної педагогіки Е. Амонашвілі.

Для досягнення мети курсової роботи нами поставлені наступні завдання:

Дослідити толерантність у концепції гуманної педагогіки Шалви Амонашвілі

Розглянути основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі Ш. Амонашвілі

Застосування основних інструментів в роботі з дітьми — доброти, щирості, відданості.

Предметом вивчення та дослідження цієї роботи є методи та форми, які впроваджує в свою діяльність практичний педагог освітньої організації (школи), з метою позитивного впливу на розвиток особистості.

Об’єктом вивчення та дослідження цієї роботи є особистість дитини.